FPA:s faktaportalGå till innehållet

Informationspaket: reseersättningar från sjukförsäkringen

Publicerad 22.3.2024

Till FPA:s uppgifter hör att betala ersättningar för resor till hälso- och sjukvård och till rehabilitering. Detta informationspaket beskriver nuläget och den senaste utvecklingen i fråga om reseersättningar. I slutet hittar du länkar till bland annat statistik och forskning om reseersättningar.

Reseersättningarna bibehölls oförändrade 2023

År 2023 betalade FPA totalt 309 miljoner euro i reseersättningar. Ersättningarna ökade med 2 miljoner euro jämfört med året innan.

Ökningen förklaras i synnerhet med höjningen av den kilometerersättning som betalas för användning av egen bil.

Reseersättningar betalades ut till totalt 592 000 personer, vilket är ungefär lika många som under tidigare år. Ersättningar betalades för 4,27 miljoner resor, vilket är drygt 100 000 fler än året innan. 

Antalet personer som överskrider den årliga självrisken ökar

Nästan 80 000 personer överskred den årliga självriskandelen för reseersättningar, det så kallade resetaket)  (300 euro/kalenderår) under 2023. Det här var fler än någonsin under den tid som det nuvarande avgiftstaket för självrisken gällt, dvs. sedan 2016, och nästan 3 000 personer fler än året innan.  

Resetaket kan uppnås redan i och med 12 enkelresor, dvs. med sex vård- eller rehabiliteringsbesök.  Många kommer snabbt upp till resestaket: under januari 2024 nåddes taket för mer än 3 000 personer, dvs. de betalade självriskandelen på 300 euro för sina resor under en månad. I mitten av februari hade 6 000 personer nått det.

Hur årssjälvriskerna och avgiftstaken fungerar beskrivs närmare i FPA:s forskningsblogg (på finska).

Allt fler resor med egen bil är ersättningsgilla

Sommaren 2022 höjdes ersättningarna för användning av egen bil, efter 30 år, från 20 till 33 cent per kilometer. En följd av detta var att fler resor än tidigare blev avdragsgilla. Ersättning söktes för något fler bilresor än året innan: 1,22 miljoner jämfört med 1,18 miljoner året innan och ersättning betalades ut för 640 000 resor, vilket är nästan 40 procent mer än 2022. Merparten av de resor som gjordes med egen bil var således fortsättningsvis inte ersättningsgilla. Men de räknas trots detta med i den årliga självriskandelen.

Ersättningskostnaderna för resor med egen bil steg från 7 miljoner till 12 miljoner euro. Nästan 50 000 personer fick ersättning, vilket var 10 000 fler än året innan.

Största delen av resorna och ersättningskostnaderna utgörs av taxiresor

Av de ersatta resorna gjordes 72 procent med taxi. Största delen av ersättningskostnaderna orsakas likaså av taxiresor.

Åren 2022 och 2023 hörde till samma konkurrensutsättningsperiod så priserna kvarstod oförändrade. Ersättningarna för taxiresor låg kvar på nästan samma nivå som året innan. Ersättningar betalades ut till ett belopp av 183 miljoner euro 2023 och 182 miljoner euro 2022. År 2023 var den genomsnittliga kostnaden för en taxiresa som ersätts från sjukförsäkringen 71,10 euro och den genomsnittliga ersättningen 59,80 euro. Den genomsnittliga kostnaden 2022 var på motsvarande sätt 70,80 euro och den genomsnittliga ersättningen 59,40 euro.

Antalet taxiresor som ersattes från sjukförsäkringen var 3,1 miljoner under både 2022 och 2023. Ersättning för taxiresor betalades till 426 000 personer 2023. Året innan var mottagarna något fler: 423 000.

Antalet ambulansresor minskade för första gången på 10 år

Antalet ambulansresor och ersättningarna för dem sjönk för första gången på 10 år. Ersättning betalades för 453 000 resor, medan antalet 2022 var 495 000. Ersättningar betalades till ett belopp av 79,6 miljoner euro, året innan var summan 83,6 miljoner euro. Den genomsnittliga ersättningen för ambulansresor steg från 169 euro till 176 euro per resa. Ökningen förklaras bland annat av att taxan för sjuktransporter, som faktureringen grundar sig på, höjdes sommaren 2022

År 2023 var antalet personer som fått ersättning för ambulansresor 290 000. Året innan var de 314 000.

Det finns stora skillnader mellan områdena, men inom de flesta områdena sjönk antalet jämfört med föregående år, som mest med tiotals procent. Förändringen kan delvis förklaras med att välfärdsområdena inledde sin verksamhet i början av 2023.

Ersättningen för ambulansresor söks av tjänsteproducenterna och det är möjligt att de i slutet av 2022 tidigarelade ansökningarna om FPA-ersättningar på grund av organisationsförändringen, dvs. på grund av att välfärdsområdena skulle inleda sin verksamhet, och att föregående års resor inte i lika stor utsträckning ersattes först året efter som under tidigare år. Det här ökar antalet ersatta resor under 2022 och minskar antalet ersatta resor under 2023, vilket gör skillnaden mellan åren mer markant. FPA:s statistikuppgifter baserar sig på dagen då ersättningen beviljats, inte på resedagen.

Det kan också rent faktiskt ha gjorts färre resor än tidigare år. Nödcentralerna överväger noggrannare än tidigare när en ambulans skickas ut. På senare tid har man t.ex. i medierna fäst större uppmärksamhet än tidigare vid skickandet av transport som ger prehospital akutsjukvård, och även FPA har uppdaterat sina anvisningar om när man bör beställa taxi och inte ringa till nödnumret.

Att den prehospitala akutsjukvården är tillräcklig är det viktigaste kriteriet, men ur sjukförsäkringens perspektiv är det också en kostnadsfråga, eftersom de olika färdsätten skiljer sig mycket i pris: FPA betalade 2023 ut i genomsnitt 176 euro i ersättning för ambulansresor, men 114 euro för en resa med bårtaxi som lämpar sig för resor i liggande ställning och bara 64 euro för resor med vanlig taxi, dvs. bara drygt en tredjedel av kostnaden för en ambulansresa. I statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen 2023 nämns som startpris för resan omkring 6 euro, medan det för sjuktransporter är 73 euro plus en tilläggsavgift för en andra ambulanschaufför på cirka 39 euro. Dessutom beräknas transportsträckan från bilens stationeringsplats och tillbaka till densamma, dvs. i motsats till taxiresor beaktas inte bara den sträcka som patienten transporterats i bilen.      

Ovan beskrevs ambulansresor där patienten transporterades till en vårdenhet. Dessutom ersatte FPA 48 000 sådana ambulansresor där patienten inte behövde transporteras, eftersom akutvårdsenhetens personal kunde vårda hen redan på plats. Också antalet sådana resor sjönk något jämfört med året innan. 

Dessutom genomfördes 78 000 förflyttningstransporter med ambulans, dvs. situationer där patienten utan att bli inskriven flyttas från det första vårdstället till en annan enhet, t.ex. när en patient som förts till en hälsovårdscentrals akutmottagning sedan ändå konstateras behöva sådan vård som ges vid den specialiserade sjukvårdens akutmottagning.

De regionala skillnaderna är avsevärda

Det finns stora skillnader mellan välfärdsområdena i fråga om de resor som ersätts av sjukförsäkringen. Som mest uppgick de ersättningar som betalats ut från sjukförsäkringen till befolkningen inom ett enskilt välfärdsområde på det finländska fastlandet till 33 miljoner euro och som minst var de 5 miljoner euro. Den största delen av resekostnaderna berodde inom alla områden på taxi- och ambulansresor.

Det här är inte bara en förmån för landsortskommuner: sitt stora utbud av tjänster och allmänna färdmedel till trots placerade sig huvudstaden Helsingfors i mellanskiktet bland välfärdsområdena när det gäller reseersättningar med sina utbetalda ersättningar på 14 miljoner euro. Där utgör ambulansresorna en större andel av ersättningarna än inom andra områden.

De genomsnittliga ersättningar som betalats för resor varierar avsevärt mellan områdena: de största genomsnittliga ersättningarna betalades i Lappland och på Åland, medan de minsta ersättningarna betalades inom de tre välfärdsområdena i Nyland samt i Egentliga Finland.

I Lappland var den genomsnittliga ersättningen per resa 113 euro 2023 och i Vanda och Kervo välfärdsområde 52 euro. Skillnaden i storleken förklaras bland annat med avstånden och befolkningsstrukturen.

Reseersättningar betalas i synnerhet till äldre

Reseersättningar från sjukförsäkringen riktas främst till äldre personer. I nästan hälften (46 %) av de fall där FPA ersatte resan var resenären minst 70 år 2023.

Före 2012 ersattes flest resor för personer i åldern 15–64 år, men därefter har personer över 65 år varit den största mottagargruppen av reseersättningar. Våren 2020 fick coronapandemin antalet resenärer att kollapsa under några månader.

Antalet resor och de betalda ersättningarna minskade i början av 2010-talet. Ändringen förklaras till stor del av höjningar av självrisken: åren 2013–2016 höjde riksdagen i tre omgångar självrisken för en enkel resa från 9,25 euro till nästan det tredubbla, 25 euro. Som en följd av detta ersattes en del av resorna inte.

Åren 2021–2023 betalades reseersättningar undantagsvis också för resor för vaccineringar mot covid och covidtester.

Redan 2006 betalades största delen av ersättningarna till personer över 65 år. Äldre åker i större utsträckning än unga taxi och i synnerhet ambulans, vilket ökar skillnaden mellan antalet resor och kostnaderna

Ändringar i lagstiftningen och i servicenätet styr reseersättningarnas utveckling

Välfärdsområdenas första år innebar knappt några förändringar ur ett reseersättningsperspektiv. På senare tid har de presenterat bl.a. sina planer för servicenätet, med förslag till dels nedläggning av hälsostationer, dels distanstjänster och ambulerande tjänster. Samtidigt har ändringar i sjukhusens och jourernas tjänster också planerats. Dessa påverkar också patienternas resande och det är därför bra att följa utvecklingen i fråga om reseersättningarna.

Du kan kontrollera resornas längd och restiden samt kollektivtrafikförbindelserna på den ruttkarta som finns på FPA:s webbplats .

Mer information om reseersättningar

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn