FPA:s faktaportalGå till innehållet

Tillgänglighetsutlåtande för webbplatsen FPA:s faktaportal

Utlåtandet har gjorts upp 31.8.2022. Utlåtandet har senast uppdaterats 28.12.2023.

Webbplatsens tillgänglighet har bedömts hos FPA. Webbplatsen utvecklas kontinuerligt och nya sidors tillgänglighet utvärderas innan de publiceras.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven delvis (WCAG-kriterierna 2.1, nivå A och AA).

Innehåll som inte är tillgängligt

Användarna kan fortsättningsvis stöta på vissa tillgänglighetsproblem på webbplatsen. I det följande finns en lista på de problem som vi är medvetna om. Vänligen meddela oss om du upptäcker ett problem på webbplatsen som inte nämns i listan.

 • Innehåll och funktioner som än så länge inte är helt tillgängliga:
  • att ändra textstorleken i webbläsaren till 200 % fungerar inte nödvändigtvis i alla avseenden (WCAG 1.4.4);
  • en del av bilderna kan sakna länktext eller så öppnas länken i en ny flik utan att användaren informeras om detta (WCAG 1.1.1, 2.4.4, 3.2.4);
  • en del av länkarna öppnas i ett nytt fönster, och detta har inte angetts i samband med länken (WCAG 3.2.1); och
  • Infogram- och Tableau-inbäddningarna är än så länge inte är helt tillgängliga. En ny ersättande lösning håller på att utvecklas och den kommer att publiceras under 2024.

Innehåll som inte är tillgängligt på grund av oproportionell börda

Innehållet eller funktionerna nedan ersätts med nya tjänster som uppfyller kraven på tillgänglighet. Att bearbeta de nuvarande tjänsterna eller innehållen så att de blir tillgängliga är inte möjligt eller skulle kräva betydande ekonomiska satsningar på sådana system som snart kommer att tas ur bruk. Det utgör en oproportionell börda för FPA.

Sådana innehåll eller funktioner är bland annat följande:

 • Bifogade filer
  • Filerna kommer att ersättas med tillgängliga versioner så fort som möjligt.
 • Statistikdatabasen Kelasto
  • Det nuvarande systemet utvecklas inte längre. Det ersätts med ett nytt system, där kraven på tillgänglighet beaktas.
 • Lägesbild för välfärdsområdet
  • Det nuvarande systemets tillgänglighet förbättras i den mån det är möjligt, men innehållet kan inte göras helt tillgängligt med det nuvarande systemet.

Kraven på tillgänglighet gäller inte vissa slag av innehåll

I det följande anges en lista på sådant innehåll på vår webbplats som inte omfattas av tillgänglighetslagstiftningen:

 • Filer som har publicerats före 23.9.2018.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte filer som har publicerats före 23.9.2018 och som inte handlar om kundens rättigheter och skyldigheter.
 • Innehåll, såsom meddelanden och bloggtexter samt statistikuppgifter och forskningsrön.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte innehåll som har arkiverats före 23.9.2019, som inte uppdateras och som inte behövs för skötseln av ett pågående ärende hos en myndighet.
 • Videor som har publicerats före 23.9.2020. Dessa videor saknar antingen textning eller syntolkning, eller både och. Det finns videor också på FPA:s Youtube-kanal.
  • Tillgänglighetskraven gäller inte videor som har publicerats före 23.9.2020.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Du kan be att få statistik i tillgänglig form per e-post på adressen tilastot@kela.fi.

Ge respons på tillgängligheten

Upptäckte du brister i tillgängligheten på vår webbplats? Berätta det för oss så gör vi vårt bästa för att åtgärda bristerna.

Ge respons på tillgängligheten med ett webbformulär (fpa.fi).

Tillgänglighetsrespons till FPA tas emot av den tekniska supporten.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du vill påtala brister i tillgängligheten på webbplatsen ska du först kontakta oss. Vi svarar inom två veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (tillganglighetskrav.fi). På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer: växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten

Vi uppdaterar detta tillgänglighetsutlåtande efterhand som vi rättar till brister.

Vi har förbundit oss till att förbättra tillgängligheten i våra tjänster på nätet.
Vi säkrar tillgängligheten genom bland annat följande åtgärder:

 • vi beaktar kraven på tillgänglighet när vi utvecklar våra tjänster;
 • vi satsar på ett begripligt språk;
 • vi beaktar tillgänglighetskraven i våra upphandlingar; och
 • vi erbjuder våra anställda utbildning i tillgänglighet.

Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (finlex.fi)