FPA:s faktaportalGå till innehållet

Informationspaket: Yrkesinriktad rehabilitering för unga

Publicerad 3.4.2024

Yrkesinriktad rehabilitering för unga är en form av rehabilitering som ordnas av FPA. Det här informationspaketet presenterar statistiska data och forskningsdata om yrkesinriktad rehabilitering för unga. I slutet av informationspaketet finns länkar till publikationer och artiklar om yrkesinriktad rehabilitering för unga.

FPA följer de ungas tillgång till yrkesinriktad rehabilitering och undersöker effekterna av ändringar.

En lagändring som trädde i kraft vid ingången av 2019, lagändringen (FRPL 566/2005 7 a §) om yrkesinriktad rehabilitering för unga har gjort det lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering. I och med lagändringen har unga i åldern 16–29 år vars funktionsförmåga har försämrats väsentligt och som har behov av rehabilitering kunnat få yrkesinriktad rehabilitering utan att ha en sjukdomsdiagnos eller konstaterad funktionsnedsättning.

I det här informationspaketet beskrivs unga som fått tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga och rehabiliteringspenning med stöd av 7 a § i lagändringen 2019, dvs. unga som inte har en sjukdomsdiagnos eller konstaterad funktionsnedsättning som grund för den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga hjälper de unga vidare i livet

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga är att stödja och främja funktionsförmågan och livskompetensen hos unga samt deras färdigheter och förmåga att studera och få arbete. Med rehabiliteringspenningen tryggas den ungas försörjning under den tid rehabiliteringen pågår.

Mer information om innehållet i tjänsterna inom yrkesinriktad rehabilitering för unga finns på webbplatsen fpa.fi. Tjänsterna är:

Antal unga som fått tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019–2023

Antalet unga som fått tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga har ökat betydligt från början av 2019. Antalet unga som får dessa tjänster har nästan fyrdubblats från 2019, då de var drygt 2 600, till 2022, då de var nästan 10 000.

År 2023 vände antalet personer som fått tjänsterna nedåt för första gången sedan lagändringen trädde i kraft. Totalt 9 059 unga fick tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga 2023.

På nedgången i antalet inverkade skrivningen i regeringsprogrammet för Orpos regering om att återta lagändringen om yrkesinriktad rehabilitering för unga. Målgruppen för NUOTTI-coachningen preciserades hösten 2023, vilket återspeglas i utvecklingen av antalet tjänstemottagare enligt de månadsvisa granskningarna.

Tabell: Personer som fått yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019–2023

År Antal tjänstemottagare
2019 2 619
2020 5 186
2021 8 406
2022 9 990
2023 9 059

Männens andel av dem som fått yrkesinriktad rehabilitering för unga har minskat. Andelen män var något högre än andelen kvinnor 2019 och 2020, men efter 2021 har kvinnorna varit något fler än männen.

Tabell: Andelen män av alla som fått yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019–2023

År Andelen män av tjänstemottagarna
2019 54 %
2020 52,4 %
2021 49,3 %
2022 46,9 %
2023 48,6 %

NUOTTI-coachningen är den klart vanligaste tjänsten inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. Antalet unga som fått NUOTTI-coachning ökade från knappt 2 200 till drygt 9 200 under perioden 2019–2022. År 2023 minskade antalet unga som fått NUOTTI-coachning med cirka 1 000. Den näst vanligaste tjänsten är den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen, som totalt 611 unga fick 2023, och den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen, som 544 unga fick. År 2023 fick 18 unga utbildningsprövning.

Från ingången av 2019 till januari 2024 hade totalt över 20 500 unga fått tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga. Den klart vanligaste rehabiliteringstjänsten är NUOTTI-coachningen, som totalt över 19 000 unga fick mellan januari 2019 och januari 2024. Totalt drygt 2 900 unga fick yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering och utbildningsprövning.

Antalet unga som får rehabiliteringspenning har ökat i och med den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga

Antalet unga som fått rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga mer än tredubblades mellan 2019 och 2022. Från cirka 8 300 mottagare 2022 sjönk antalet 2023 till cirka 7 500. Över 80 procent av dem som får yrkesinriktad rehabilitering för unga får alltjämt också rehabiliteringspenning.

Rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga betalades år 2023 mest till unga i åldern 20–24 år och drygt hälften av mottagarna var kvinnor.

Tabell: Mottagare av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga

År Antal mottagare Andel av dem som fått yrkesinriktad rehabilitering för unga
2019 2 342 84,0 %
2020 4 309 82,9 %
2021 6 966 82,7 %
2022 8 317 83,1 %
2023 7 550 83,3 %

Från början av 2019 till slutet av januari 2024 betalades 130,6 miljoner euro i rehabiliteringspenning till drygt 18 000 unga för tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga. Kostnaderna har ökat från år till år, men takten dämpades 2022.

Tabell: Rehabiliteringspenning som betalats för tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga

År Euro
2019 5,56 miljoner €
2020 17,92 miljoner €
2021 31,3 miljoner €
2022 35,8 miljoner €
2023 35,5 miljoner €

Då man granskar kostnaderna per tjänst var rehabiliteringspenningskostnaderna för unga som fick NUOTTI-coachning drygt 30,4 miljoner euro 2023. Rehabiliteringspenningskostnaderna för den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen var 1,4 miljoner euro, för den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen cirka 910 000 euro och för utbildningsprövningen cirka 7 400 euro. En del av mottagarna har kunnat få två rehabiliteringstjänster samtidigt.

Utöver rehabiliteringspenningskostnaderna kan man även granska kostnaderna för rehabiliteringstjänsterna. År 2023 uppkom kostnader i samband med tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga för totalt 26,6 miljoner euro. Kostnaderna för NUOTTI-coachningen var 23,7 miljoner euro, för den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen 14,5 miljoner euro, för den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen 15,1 miljoner euro och för utbildningsprövningen 8 750 euro.

Skillnader i utnyttjandet av tjänsterna mellan regioner och åldersgrupper

Det förekommer regionala skillnader i utnyttjandet av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. Av befolkningen mellan 16 och 29 år i hela landet var andelen år 2023 cirka 1,0 procent.

Flest klienter i förhållande till befolkningen i samma ålder fanns i Södra Österbotten (2,1 %), Södra Savolax (1,7 %) och Norra Karelen (1,6 %). På det finländska fastlandet var andelen unga som fick yrkesinriktad rehabilitering för unga, i förhållande till befolkningen i samma ålder, lägst i Mellersta Österbotten, Österbotten och Nyland (0,6 %).

Den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga erbjuds unga i åldern 16–29 år. De flesta som får yrkesinriktad rehabilitering för unga är i åldern 20–24 år, och de får oftast NUOTTI-coachning. Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering och yrkesinriktad rehabiliteringsutredning är vanligare bland unga över 25 år än i andra åldersgrupper.

FPA genomför också uppföljande undersökning om den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. I den uppföljande undersökningen utreds vilken typ av unga som hänvisats till yrkesinriktad rehabilitering för unga och hur de allt mer flexibla möjligheterna att få yrkesinriktad rehabilitering återspeglas i bland annat hur de unga använder olika utkomstskyddsförmåner och i kanalerna till förmånerna.

Mer information om yrkesinriktad rehabilitering för unga och forskning i det

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn