FPA:s faktaportalGå till innehållet

Informationspaket: Yrkesinriktad rehabilitering för unga

Publicerad 3.4.2024

Yrkesinriktad rehabilitering för unga är en form av rehabilitering som ordnas av FPA. Det här informationspaketet presenterar statistik och forskning kring yrkesinriktad rehabilitering för unga. I slutet av informationspaketet finns länkar till publikationer och artiklar om yrkesinriktad rehabilitering för unga.

FPA följer de ungas tillgång till yrkesinriktad rehabilitering och undersöker effekterna av ändringar.

En lagändring (FRPL 566/2005 7a §) om yrkesinriktad rehabilitering för unga som trädde i kraft i början av 2019 har gjort det lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering. I och med lagändringen har unga i åldern 16–29 år vars funktionsförmåga har försämrats väsentligt och som har behov av rehabilitering kunnat få yrkesinriktad rehabilitering utan att ha en sjukdomsdiagnos eller konstaterad funktionsnedsättning.

I det här informationspaketet beskrivs unga som fått tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga och rehabiliteringspenning med stöd av 7 a § i lagändringen 2019, dvs. unga som inte har en sjukdomsdiagnos eller konstaterad funktionsnedsättning som grund för den yrkesinriktade rehabiliteringen.

Yrkesinriktad rehabilitering för unga hjälper de unga vidare i livet

Syftet med den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga är att stödja och främja funktionsförmågan och livskompetensen hos unga samt deras färdigheter och förmåga att studera och få arbete. Med rehabiliteringspenningen tryggas den ungas försörjning under den tid rehabiliteringen pågår.

Tjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering för unga är

  • NUOTTI-coachning
  • yrkesinriktad rehabiliteringsutredning
  • sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering
  • utbildningsprövning

Antal unga som fått tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga 2019–2022

Antalet unga som fått tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga har ökat betydligt från början av 2019. Antalet unga som får dessa tjänster har nästan fyrdubblats sedan 2019, då de var drygt 2 600, till 2022, då de var nästan 10 000.

År Antal unga som fått tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga
2019 2 619
2020 5 186
2021 8 406
2022 9 990

 

Männens andel av dem som får yrkesinriktad rehabilitering för unga har minskat. Andelen män var något högre än andelen kvinnor 2019 och 2020, men 2021 och 2022 var kvinnorna något fler än männen.

År Männens andel av dem som fått yrkesinriktad rehabilitering för unga
2019 54,0 %
2020 52,4 %
2021 49,3 %
2022 46,9 %

 

NUOTTI-coachningen är den klart vanligaste tjänsten inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. Antalet unga som fått NUOTTI-coachning ökade från under 2 200 till över 9 200 under perioden 2019–2022. Den näst vanligaste tjänsten är den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen, som nästan 600 unga fick 2022, och den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen, som nästan 500 unga fick. År 2022 fick 21 unga utbildningsprövning.

Från ingången av 2019 till utgången av 2022 fick totalt över 16 000 unga tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga. Den klart vanligaste rehabiliteringstjänsten är NUOTTI-coachningen, som totalt över 15 000 unga fick mellan januari 2019 och december 2022. Totalt drygt 2 000 unga fick yrkesinriktad rehabiliteringsutredning, sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering och utbildningsprövning.

Antalet unga som får rehabiliteringspenning har ökat i och med den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga

Antalet unga som får rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga har mer än tredubblats. År 2019 var mottagarna drygt 2 300 och år 2022 drygt 8 300. Över 80 procent av dem som får yrkesinriktad rehabilitering för unga får också rehabiliteringspenning. År 2022 var de flesta mottagarna av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga i åldern 20–24 år och drygt hälften var kvinnor.

År Antal unga som fått rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga Andel unga som fått rehabiliteringspenning av dem som fått yrkesinriktad rehabilitering för unga
2019 2 342 84,0 %
2020 4 309 82,8 %
2021 6 966 82,7 %
2022 8 317 83,1 %

 

Från början av 2019 till slutet av 2022 betalades nästan 130 miljoner euro i rehabiliteringspenning till drygt 14 000 unga för tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga. Kostnaderna har ökat från år till år, men takten dämpades 2022.

År Rehabiliteringspenning som betalats för tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga
2019 8,56 miljoner €
2020 17,92 miljoner €
2021 31,3 miljoner €
2022 35,8 miljoner €

 

Då man granskar kostnaderna per tjänst var rehabiliteringspenningskostnaderna för unga som fick NUOTTI-coachning drygt 19,9 miljoner euro 2022. Rehabiliteringspenningskostnaderna för den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen var drygt 820 000 euro, för den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen drygt 640 000 euro och för utbildningsprövningen knappt 7 000 euro. En del av mottagarna har kunnat få två rehabiliteringstjänster samtidigt.

Utöver rehabiliteringspenningskostnaderna kan man även granska kostnaderna för rehabiliteringstjänsterna. År 2022 uppkom kostnader i samband med tjänster inom yrkesinriktad rehabilitering för unga för totalt 25,9 miljoner euro. Kostnaderna för NUOTTI-coachningen var 23,6 miljoner euro, för den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen 11,2 miljoner euro, för den sysselsättningsfrämjande yrkesinriktade rehabiliteringen 11,6 miljoner euro och för utbildningsprövningen 11 000 euro.

Regionala och åldersgruppsvisa skillnader i utnyttjandet av tjänsterna

Det finns regionala skillnader i utnyttjandet av tjänster inom den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. Av befolkningen i hela landet i åldern 16–29 år fick 1,1 procent tjänster 2022. I förhållande till befolkningen i samma ålder finns det flest mottagare av rehabiliteringstjänster i Södra Österbotten (2,2 %) och Norra Karelen (1,9%). På det finländska fastlandet finns det, i förhållande till befolkningen i samma ålder, minst unga som får yrkesinriktad rehabilitering för unga i Österbotten (0,7 %) och Nyland (0,8 %).

Den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga erbjuds unga i åldern 16–29 år. De flesta mottagarna av yrkesinriktad rehabilitering för unga är i åldern 20–24 år, och de får oftast NUOTTI-coachning. Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering och yrkesinriktad rehabiliteringsutredning är vanligare bland unga som är över 25 år än i andra åldersgrupper.

FPA genomför också uppföljande undersökning om den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga. I den uppföljande undersökningen utreds vilken typ av unga som hänvisats till yrkesinriktad rehabilitering för unga och hur de allt mer flexibla möjligheterna att få tillgång till yrkesinriktad rehabilitering syns bl.a. i de ungas utnyttjande av olika försörjningsförmåner samt i kanaliseringen till förmånerna.

Utmaningar med hälsan och funktionsförmågan ligger ofta bakom marginalisering från studie- och arbetslivet

Utvecklingen av FPA:s tjänster och förmåner för unga bottnar i en oro över marginaliseringen av unga, som bl.a. beskrivits med utveckling av NEET-graden. NEET-graden visar andelen unga som inte studerar, arbetar eller gör värnplikt av hela åldersklassen.

Bakom de ungas marginalisering från studie- och arbetslivet ligger ofta problem med hälsan och funktionsförmågan, vilket också delvis återspeglas i utvecklingen av användningen av sjukdomsbaserade utkomstförmåner såsom sjuk-/invalidpension.

Under de senaste åren har man genom lagändringar gjort det lättare för unga att få yrkesinriktad rehabilitering och allt fler unga har också hänvisats till FPA som mottagare av rehabiliteringsförmåner. Det här har påverkat utvecklingen av de ungas sjuk-/invalidpensioner. Antalet unga som får sjuk-/invalidpension minskade 2021 för första gången på många år och fortsatte minska 2022.

Många unga som får rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering för unga får också utkomststöd

Den yrkesinriktade rehabiliteringen för unga inriktas på unga i åldern 16–29 år som saknar studie- eller arbetsplats eller vars studier har avbrutits eller riskerar att avbrytas. År 2019 betalades rehabiliteringspenningen till minimibelopp till nästan alla unga som fick rehabiliteringspenning.

År 2019 fick 70 procent av de unga som fick rehabiliteringspenning också utkomststöd, vilket var en betydligt större andel än andelen mottagare av utkomststöd i hela befolkningen i samma ålder, 14 procent. De unga som fick yrkesinriktad rehabilitering för unga fick ofta utkomststöd under en lång period: 43 procent av dem fick stödet under ett halvt år eller längre.

Lagändringen om yrkesinriktad rehabilitering för unga föregicks av ett projekt för utveckling av rehabilitering för NEET-unga

År 2017 fick FPA i uppdrag att bereda en lagändring som skulle göra det lättare för unga under 30 år att få yrkesinriktad rehabilitering. Som ett led i beredningsarbetet inleddes vid FPA ett projekt för utveckling av rehabilitering för NEET-unga.

Inom projektet utvecklades en ny tjänst inom yrkesinriktad rehabilitering, NUOTTI-coachning, där de unga får en personlig coach som stöd i sin vardag. Ett mål var också att sänka tröskeln för ansökan till rehabilitering genom att utveckla och testa ansökan utan diagnos och muntlig ansökan.  I samband med projektet utarbetades en rekommendation om bedömning av funktionsförmågan vid hänvisning till FPA:s yrkesinriktade rehabilitering.

Till NUOTTI-coachningen eller den yrkesinriktade rehabiliteringsutredningen antogs under projektåret 2018 totalt 1 143 unga. Till NEET-projektet anslöt också en bedömningsundersökning som utfördes av yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu. Resultaten av bedömningsundersökningen och den registerundersökning om de unga i projektet som inletts vid FPA presenterades på slutseminariet för NEET-projektet vid FPA 27.8.2019.

Mer information om yrkesinriktad rehabilitering för unga och forskning i det

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn