FPA:s faktaportalGå till innehållet

Informationspaket: Läkemedel

Publicerad 25.4.2024

FPA:s verksamhet omfattar många läkemedelsrelaterade uppgifter. Det här informationspaketet presenterar det finländska systemet för läkemedelsersättning, förbrukningen av och kostnaderna för läkemedel samt FPA:s statistik och forskning kring läkemedel.

Majoriteten av finländarna köper läkemedel som ersätts från sjukförsäkringen.

Läkemedelsbehandling är den viktigaste vårdformen i behandlingen av många sjukdomar. I Finland förskrivs receptläkemedel inom öppenvården med elektroniska recept och de expedieras på apoteken.

I samband med expedieringen ersätts de läkemedel som ersätts från sjukförsäkringen vanligen direkt, dvs. kunden betalar endast självriskandelen och FPA betalar senare den återstående delen till apoteket. Alla som är bosatta i Finland har rätt till läkemedelsersättning, oberoende av till exempel bostadsort och andra faktorer.

År 2023 köpte 3,9 miljoner finländare läkemedel som ersätts från sjukförsäkringen. Läkemedelsersättningar betalades till cirka 3 miljoner personer till ett totalbelopp av 1,8 miljarder euro. Totalkostnaderna för läkemedel som ersätts från sjukförsäkringen uppgick till 2,5 miljarder euro.

Statistiken grundar sig på köpdagen och inkluderar också senare betalda tilläggsersättningar. Däremot inkluderar siffrorna inte köp som ersätts på ansökan i efterhand.

Läkemedelsersättningarna utgör en betydande del av de förmåner som FPA betalar: deras andel av alla FPA-ersättningar från sjukförsäkringen uppgick år 2022 till 35 procent.

Sjukdomens allvar påverkar storleken på läkemedelsersättningen

Det finländska systemet för läkemedelsersättning grundar sig på att lika ersättning betalas till alla medborgare. Sjukdomens allvar påverkar storleken på ersättningen.

Ersättningsklasserna är tre:

  1. Grundersättning: FPA betalar 40 procent av läkemedlets pris
  2. Lägre specialersättning: FPA betalar 65 procent av läkemedlets pris
  3. Högre specialersättning: FPA betalar 100 procent av läkemedlets pris, förutom självrisken på 4,50 euro.

Alla ersättningsgilla läkemedel berättigar till grundersättning. Till kategorin lägre specialersättning hör läkemedel som används i behandlingen av många svåra och långvariga sjukdomar. Lägre specialersättning kan fås bland annat för läkemedel som används vid hjärt- och kärlsjukdomar.

Kategorin högre specialersättning omfattar läkemedel som är nödvändiga för behandlingen av en kronisk sjukdom, såsom insulinbehandling av diabetes och många cancermediciner.

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader, det så kallade takbeloppet, skyddar patienterna mot höga kostnader. När självriskerna för ersättningsgilla läkemedelsinköp överstiger takbeloppet (626,94 euro år 2024) betalar patienten en självrisk på 2,50 euro per köp av ersättningsgilla läkemedel. För läkemedel för vuxna tillämpas också en årlig initialsjälvrisk på 50 euro, varefter ersättningar börjar betalas.

Årssjälvriskerna i systemet för läkemedelsersättning och ersättningskategorierna visualiseras på FPA:s webbplats.

Alla läkemedel är dock inte ersättningsgilla. I Finland beslutar läkemedelsprisnämnden  på ansökan av läkemedelsföretaget om huruvida ett läkemedel är ersättningsgillt.

Majoriteten av dem som får läkemedelsersättningar är i arbetsför ålder, men mest ersättningar betalas till äldre

Användningen av läkemedel i olika åldersgrupper varierar med avseende på mängderna och vilka läkemedel som används. Den till personantalet största gruppen som får läkemedelsersättningar är personer i arbetsför ålder. De äldres andel av mottagarna ökar dock i och med att befolkningen åldras.

År 2023 köpte hela 1,3 miljoner personer som fyllt 65 år läkemedel som ersätts från sjukförsäkringen.

Läkemedelsersättningar betalas mest till äldre. Det här har bland annat sin förklaring i att äldre ofta använder många olika läkemedel.

FPA:s läkemedelsersättningar 2023:

  • 872 miljoner euro till personer som fyllt 65 år
  • 833 miljoner euro till personer i åldern 18–64 år
  • 75 miljoner euro till personer under 18 år

Läkemedelskostnaderna har ökat stadigt sedan början av 2000-talet

Kostnaderna för ersättning av läkemedel som ersätts från sjukförsäkringen och ersättningarna har ökat under de senaste 20 åren. Läkemedelskostnaderna (sjukförsäkringens och patientens egen andel sammanlagt) var 1,2 miljarder euro 2001 och 2,5 miljarder euro 2023. Kostnaderna har alltså grovt taget fördubblats på drygt 20 år.

De främsta orsakerna till detta är att befolkningen åldras och användningen av läkemedel ökar. Dessutom är nya läkemedel vanligen dyra. Nya läkemedel har möjliggjort läkemedelsbehandling av sjukdomar som ännu för några år sedan inte kunde behandlas. Nya läkemedel lanseras snabbt till patienternas förfogande, och därför är de vetenskapliga beläggen för dem ofta osäkra.

Man har under 2000-talet försökt kontrollera ökningen av läkemedelskostnaderna till exempel genom att införa läkemedelsutbyte och ett referensprissystem samt sänka partiförsäljningspriserna på läkemedel. Ökningen av läkemedelsersättningar har begränsats genom att samhällets betalningsandel har sänkts. Under de senaste åren har läkemedelskostnaderna också ökat måttligare än under tidigare år.

Finländarna använder mest smärtstillande medel och läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar

När man ser till mottagarna av läkemedelsersättning är den mest använda läkemedelsgruppen läkemedel som påverkar nervsystemet: år 2023 köpte nästan 1,9 miljoner personer dessa. I den läkemedelsgruppen ingår till exempel allmänt använda smärtstillande medel, för vilka ersättning betalades till 1,2 miljoner personer, antidepressiva läkemedel, för vilka ersättning betalades till över 600 000 personer, och sömnmedel.

Läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar användes år 2023 av 1,8 miljoner personer. I den läkemedelsgruppen ingår till exempel läkemedel mot kranskärlssjukdom, rytmrubbningar och förhöjt blodtryck samt kolesterolläkemedel.

Användningen av läkemedel mot folksjukdomarna kan också granskas till exempel regionalt i appen för specialersättningar för och förbrukning av läkemedel mot folksjukdomarna.

Största läkemedelskostnaderna för cancermediciner och immunmodulerare, trots att användarantalet är måttligt

Läkemedelskostnaderna var störst i gruppen cancermediciner och immunmodulerare, 639 miljoner euro 2023. Cirka 175 000 personer köpte läkemedel i den gruppen. I den läkemedelsgruppen ingår dyra cancermediciner och biologiska läkemedel som används för behandling av autoimmuna sjukdomar såsom reumatism.

Näst störst var läkemedelskostnaderna i gruppen för läkemedel för matsmältningsorganen och mot ämnesomsättningssjukdomar. Över 1,2 miljoner personer köpte läkemedel i den gruppen, som till exempel inkluderar diabetesmediciner.

FPA:s forskning som producent av läkemedelsdata

De centrala tyngdpunkterna i forskningen kring läkemedel och läkemedelssektorn vid FPA:s forskningsenhet är forskning kring läkemedelssektorns strukturer och system, forskning kring förskrivning, förbrukning, kostnader, ersättningar och tillgång samt forskning som främjar rationell läkemedelsbehandling.

Forskarna deltar vid sidan av sitt forskningsarbete som experter i utvecklingen av läkemedelssektorn och i arbetet med utlåtanden om pris och ersättningar för nya läkemedel.

Mer information om läkemedel och forskningen kring dem

Statistiska data och appar som rör användningen av och kostnaderna för läkemedel

Statistikdatabasen Kelasto

Kelasto innehåller en sammanställning av den centrala statistiken om den sociala trygghet som FPA handhar. I Kelasto kan man göra rapporter med önskade val utifrån FPA:s statistiska data. Statistiska data om läkemedel hittas via länkarna under ämnesområdet Läkemedel.

Statistikdatabasen Kelasto

Finlands läkemedelsstatistik (Suomen lääketilasto, på finska och engelska)

Finlands läkemedelsstatistik är en statistikpublikation som ges ut av FPA och Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Den innehåller uppgifter om både läkemedelsförbrukningen och ersättningarna från sjukförsäkringen.

Finlands läkemedelsstatistik

Inköp av receptbelagda läkemedel enligt ATC-systemet

Med hjälp av appen kan man följa och jämföra förbrukningen av receptbelagda läkemedel inom öppenvården och kostnaderna för dem på nationell nivå och per välfärdsområde. Tack var att uppgifterna uppdateras varje vecka kan man med hjälp av appen upptäcka också mycket snabba förändringar. Appen gör det möjligt att jämföra läkemedelsförbrukningen som helhet under olika år eller studera utvecklingen för enskilda läkemedelsgrupper eller läkemedel.

Inköp av receptbelagda läkemedel enligt ATC-systemet

Jämförelse av kostnaderna för läkemedel i öppen och sluten vård

Appen har tagits fram av FPA:s forskningsenhet och Fimea i samarbete och den identifierar läkemedel vars kostnader ökat eller minskat mest i hela landet, inom sjukvårdsdistrikten eller inom välfärdsområdena. Läkemedlen kan granskas enligt ATC-systemet. I appen kan man välja att granska utvecklingen för läkemedel i öppen och sluten vård, ökade eller minskade läkemedelskostnader, per område som granskas och enligt granskningsperiodens början och slut.

Jämförelse av kostnaderna för läkemedel i öppen och sluten vård

Läkemedelsindex för folksjukdomarna, det vill säga specialersättningar för och förbrukning av läkemedel mot folksjukdomarna

I appen kan man studera frekvensen av folksjukdomar utifrån läkemedelsförbrukningen eller beviljade specialersättningar. Uppgifterna kan granskas som indexperioder på tre år, per kön, åldersstandardiserat eller icke-åldersstandardiserat samt per välfärdsområde eller samarbetsområde.

Specialersättningar för och förbrukning av läkemedel mot folksjukdomarna

Mer information om läkemedel och läkemedelsforskning

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn