Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Päätösten oikeellisuus ja työn laadunvalvonta Kelan perustoimeentulotukityössä

Julkaistu 1.1.2021Päivitetty 25.1.2024

Perustoimeentulotukipäätösten ratkaisutyölle asetetaan lainsäädännössä monenlaisia laatutavoitteita: päätökset on tehtävä lain mukaisesti, käsiteltävä ja harkittava huolellisesti, perusteltava sekä annettava lakisääteisen aikarajan sisällä. Toisaalta päätösten toimeenpanon on myös oltava tehokasta. Nämä tavoitteet ovat osin vaikeasti yhteensovitettavissa.

Perustoimeentulotuen siirryttyä Kelan hoidettavaksi vuonna 2017 erilaiset tuen ratkaisutyöhön liittyvät laatuongelmat ovat arvioiden mukaan lisääntyneet. Kela-siirron jälkeen tukikäsittely oli aluksi pahasti ruuhkautunut ja päätöksissä oli virheitä, mikä kuormitti sekä asiakkaita että työntekijöitä. Henkilöstöresurssien lisäämisestä huolimatta on viitteitä siitä, etteivät päätösten laatua koskevat ongelmat ole kaikilta osin korjaantuneet. Ongelmat ovat herättäneet myös apulaisoikeuskanslerin huomion. Omassa ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri on todennut, että koska tuen toimeenpanon valvonta on Kelan itsensä vastuulla, Kelalla on myös korostunut velvollisuus huolehtia päätösten laadun varmistamisesta.

Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisin keinoin Kelassa on pyritty varmistamaan ja seuraamaan ratkaisutyön laatua ja miten riittävinä/oikeasuhtaisina näitä varmistustoimenpiteitä voidaan pitää ratkaisutyötä ohjaavien, tekevien ja valvovien tahojen sekä myös laajemmin toimeentulotukiuudistukselle asetettujen tavoitteiden näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös niitä mahdollisia pulmia, joita perustoimeentulotuen laadunvarmistamiseen ja –seurantaan liittyy ja miten varmistustoimenpiteet suhteutuvat muihin ratkaisutyötä koskeviin tavoitteisiin. Tutkimuksen aineistona on Kelan hallinnossa ja tuen ratkaisutyössä työskentelevien työntekijöiden haastatteluja. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään mm. hallinnollisia asiakirjoja koskien perustoimeentulotukityön laadun varmistamista ja kehittämistyön seurantaa.

Tutkijat

Hankkeen kesto

1.1.2021–30.6.2024