FPA:s faktaportalGå till innehållet

Dataanvändningstillstånd och datamaterial

Registeruppgifter från FPA kan med stöd av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) lämnas ut bland annat för vetenskaplig forskning. Tillstånd behövs för användningen av uppgifterna. På den här sidan finns information om hur man begär dataanvändningstillstånd och datamaterial.

Dataanvändningstillstånd och datamaterial som begärs från Findata

Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, Findata, beviljar de tillstånd som behövs för sekundär användning av uppgifter och lämnar ut materialet om

  • ansökan om tillstånd gäller uppgifter från flera personuppgiftsansvariga som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
  • registeruppgifterna härstammar från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården
  • det är fråga om uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Findata handlägger också alla ansökningar om tillstånd som gäller FPA:s registeruppgifter när ansökningarna gäller uppgifter från flera personuppgiftsansvariga som avses i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Läs mer på Findatas webbplats (findata.fi/sv).

Om du innan du skickar ansökan om dataanvändningstillstånd till Findata vill försäkra dig om att det går att plocka ut uppgifter ur FPA:s register, ska du fylla i Findatas blankett för urvalsbeskrivning (findata.fi) och skicka den till FPA i Word-format på adressen tietoaineistot@kela.fi.

Om du ber FPA om en bedömning om huruvida det går att genomföra det planerade urvalet av material ur FPA:s olika register (förmånsregistret, Receptcentret eller Patientdataarkivet), ska du fylla i och skicka in en separat urvalsbeskrivningsblankett för vart och ett av registren.

Dataanvändningstillstånd och datamaterial som begärs från FPA

FPA svarar för de tillstånd och material som behövs för sekundär användning av uppgifter när de uppgifter som har tagits ur FPA:s förmånsregister är de enda av de uppgifter som används i forskningsprojektet som omfattas av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården.

Så här ansöker du om dataanvändningstillstånd från FPA

I enlighet med lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården lämnar FPA ut material endast till en kvalitetsreviderad informationssäker driftmiljö.

Register över sekundära driftsmiljöer (valvira.fi)

Närmare information ges av FPA:s datamaterialservice:

Om användningen av statistik som producerats vid FPA, se Statistiktjänsten.

På lag grundad rätt att få uppgifter

FPA kan lämna ut uppgifter till organisationer som med stöd av den lagstiftning som styr deras verksamhet har rätt att få FPA:s förmånsuppgifter.

Hur beställningen görs

  • Fyll i beställningsblanketten (Word). Ange grunden för utlämning av uppgifter (lag och bestämmelse som rätten att få uppgifter grundar sig på) och ge en beskrivning av begäran om material.
  • Skicka beställningsblanketten till Datamaterialservice e-postadress tietoaineistot@kela.fi.

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn