FPA:s faktaportalGå till innehållet

Arbetslösa i de sex största städerna

Publicerad 1.4.2023Ändrad 7.3.2024

Syftet med utredningen är att producera ny information om arbetslösa i de sex största städerna. Ansvaret för att ordna arbetskrafts- och integrationstjänster överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna från ingången av 2025. Informationsbehovet gäller särskilt två grupper: invandrare och långtidsarbetslösa. Undersökningen genomförs i samarbete med Åbo stad.

I undersökningen granskas bakgrundsfaktorerna för arbetslösa invandrare och personer som varit arbetslösa än längre tid, deras deltagande i arbets- och näringstjänster och förlust av arbetslöshetsförmån. I analysen jämförs de arbetslösa i de sex största städerna och man undersöker i vilken utsträckning skillnaderna i bakgrundsfaktorer förklarar skillnaderna i arbetslöshet mellan städerna. De städer som granskas är Åbo samt Helsingfors, Esbo, Uleåborg, Tammerfors och Vanda.

Undersökningen grundar sig på registeruppgifter och ger därför kvantitativa beskrivande uppgifter om de befolkningsgrupper som är föremål för undersökningen. Undersökningen utgår från FPA:s registeruppgifter, som kompletteras med uppgifter om inkomstrelaterade arbetslöshetsförmåner och uppgifter ur ANM:s kunddatasystem.

I undersökningen granskas arbetslösa i de sex största städerna och information produceras till stöd för en reform av arbets- och näringstjänsterna. I projektet produceras nyttig information för Åbo stads behov och allmänt till stöd för samhälleligt beslutsfattande. Syftet med undersökningen är att hitta mer exakt avgränsade målgrupper som särskilt bör uppmärksammas vid planeringen av arbets- och näringstjänster.

Forskare

Projektperiod

1.4.2023–31.12.2024

Samarbetspartner

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn