Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kolmen Kelan kuntoutuspalvelun hyötyjä arvioitu: työkyky parani, masennus väheni, tavoitteita saavutettiin

Julkaistu 1.9.2023Päivitetty 1.9.2023

Uusimmassa Kelan kuntoutuksen hyödyn arvioinnin raportissa oli ensimmäistä kertaa mukana nuorten NUOTTI-valmennus, ikääntyneiden IKKU-kurssit ja moniammatillinen yksilökuntotus. NUOTTI-valmennus kohensi nuorten ja IKKU-kurssit ikääntyneiden elämänlaatua. Lisäksi nuorten työ- ja opiskelukyky parani ja ikääntyneiden masennus väheni. Moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa kuntoutustavoitteita saavutettiin hyvin.

Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointiin on vuosittain tullut mukaan uusia kuntoutuspalveluita. Vuonna 2020 kuntoutuksensa päättäneiden kohdalla vuosiraporttiin nostettiin tarkasteltavaksi kolme uutta palvelua: NUOTTI-valmennus, ikääntyneille monisairaille tarkoitetut IKKU-kurssit ja vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena toteutettava moniammatillinen yksilökuntoutus.

NUOTTI-valmennus parantaa nuorten elämänlaatua ja työ- ja opiskelukykyä

NUOTTI-valmennus on ammatilliseen kuntoutukseen kuuluvaa henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. Valmennuksen tarkoituksena on, että asiakkaan käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaa ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua ilman todettua sairautta, eikä lääketieteellistä selvitystä terveydentilasta tarvita.

Asiakkaiden elämänlaatu koheni valmennuksen aikana. Eniten parani psyykkinen elämänlaatu. Työ- ja opiskelukykynsä hyväksi tai erinomaiseksi kokevien osuus kasvoi valmennuksen aikana selvästi.

Valmennuksen päättyessä 42 prosenttia arvioi selviävänsä työssä tai opiskelemassa hyvin tai melko hyvin. Lähes seitsemän kymmenestä arvioi, että työskentelisi kahden vuoden kuluttua koulutustaan tai ammatillista kokemustaan vastaavassa työssä. Hieman yli puolet saavutti tai ylitti valmennukselle asettamansa tavoitteet.

Kuvaaja: asiakkaiden arvio työ- ja opiskelukyvystään valmennuksen alkaessa ja päättyessä (n=130). Kuvasta näkee, että työ- ja opiskelukyky koheni NUOTTI-valmennuksessa.

IKKU-kurssit lisäävät ikääntyneiden monisairaiden elämänlaatua ja vähentävät masennusoireita

Ikääntyneille monisairaille tarkoitetut IKKU-kurssit ovat moniammatillista ryhmäkuntoutusta. Kurssit on kohdennettu yli 68-vuotiaille eläkkeellä oleville henkilöille, joilla on todettu monia sairauksia ja joiden arjen osallistumista ja selviytymistä voidaan tukea kuntoutuksella.

IKKU-kursseille osallistuneiden elämänlaatu koheni hieman kaikilla osa-alueilla. Isoimmat muutokset olivat nähtävissä fyysisessä ja ympäristöön liittyvässä elämänlaadussa. Masennusoireita kokeneiden osuus väheni 12 prosenttiyksiköllä, ja kuntoutusjakson päättyessä enää alle puolella oli masennusoireita. Kaksi kolmesta IKKU-kursseille osallistuneista saavutti tai ylitti asettamansa kuntoutustavoitteet.   

Kuvaaja: asiakkaiden kokemien masennusoireiden vakavuus kuntoutuksen alussa ja lopussa (n=121). Kuvasta näkee, että masennusoireite kokeneiden osuus väheni IKKU-kurssien aikana.

Moniammatillisessa yksilökuntoutuksessa suurin osa saavuttaa tai ylittää kuntoutustavoitteensa

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatillisen yksilökuntoutuksen tavoitteena on parantaa tai ylläpitää työ- ja toimintakykyä. Kuntoutukseen pääsy edellyttää, että sairaus tai vamma rajoittaa henkilön arjen sujumista eikä muusta kuntoutuksesta ole riittävästi apua. Lisäksi edellytetään, että sairaus tai vamma vaatii vähintään vuoden kestävän kuntoutuksen.

Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen osallistuneiden fyysinen elämänlaatu parani selvästi ja psyykkinen elämänlaatu jonkin verran. Masennusoireita kokeneiden osuus väheni 9 prosenttiyksikköä ja oli kuntoutuksen päätyttyä 35 prosenttia. Lähes kahdeksan kymmenestä saavutti tai ylitti kuntoutukselle asettamansa tavoitteet.

Kuvaaja: vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen moniammatilliseen yksilökuntoutukseen osallistuneiden GAS-menetelmällä asetettujen tavoitteiden toteutuminen kuntoutuksen lopussa (n=124). Kuvasta näkee, että kuntoutustavoite tyypillisesti saavutettiin tai ylitettiin.

Näin tutkimus toteutettiin

Kuntoutuksen hyödyn arviointi perustuu Kelan säännönmukaiseen tiedonkeruuseen asiakkailta, palveluntuottajilta ja eri rekistereistä. Vuosittainen raportti tuottaa tietoa Kelan järjestämän kuntoutuksen mahdollisista hyödyistä ja nostaa esiin kehityskohteita.

Tässä tarkasteltu raportti perustuu vuonna 2020 kuntoutuksensa päättäneiden henkilöiden tietoihin. Hyötyjä arvioidaan neljän mittarin avulla:

  • Työkykykysymykset
  • WHOQoL-BREF -elämänlaatumittari
  • Beckin depressiokysely (BDI-21)
  • GAS-menetelmä kuntoutuksen tavoitteiden laatimiseen ja arviointiin

Raporttiin uusina otetuista palveluista paras kattavuus tutkimuksessa oli IKKU-kursseilla: 59 prosenttia. Vaativan lääkinnällisen moniammatillisen kuntoutuksen osalta aineistossa oli mukana 39 prosenttia ja NUOTTI-valmennuksesta 34 prosenttia vuonna 2020 kuntoutuksensa päättäneistä.

Kirjoittaja

Saija Karinkanta
erikoistutkija, Kela
saija.karinkanta@kela.fi
Twitter: @SaijaKarinkanta

Lisätietoa

Alkuperäinen julkaisu: Karinkanta S., Reiterä T. (2023). Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi 2020. Kuntoutusta kehittämässä 35. Kela.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin