Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Omaishoitajien suhtautuminen ja valmiudet osallistua etäkuntoutukseen vaihtelevat

Julkaistu 31.3.2023Päivitetty 31.3.2023

Suurin osa Omaishoitajien kuntoutuskurssilta tutkimuksemme alkukyselyyn vastanneista omaishoitajista suhtautui tulevaan etäkuntoutusjaksoon myönteisesti. Lähes kaksi kolmesta arvioi etäkuntoutuksen soveltuvan itselleen. Kuitenkin noin puolet koki tarvitsevansa teknistä tukea siihen osallistumisessa. Etäkuntoutuksen toimivuudesta ja vaikuttavuudesta omaishoitajille saadaan lisää tietoa tutkimusten edetessä.

Etäkuntoutuspalvelujen kysyntä ja tarve lisääntyvät vauhdilla. Kelan järjestämä Omaishoitajien kuntoutuskurssi on sisältänyt etäkuntoutusta vuodesta 2021 alkaen. Omaishoitajien kuntoutuskurssi koostuu kahdesta viiden vuorokauden kuntoutusjaksosta palveluntuottajan tiloissa sekä niiden väliin sijoittuvasta 12 viikon pituisesta etäkuntoutusjaksosta OMApolku-verkko-ohjelmaan perustuen. Kurssin kokonaiskesto ennakko- ja seurantayhteydenottoineen on noin kahdeksan kuukautta.

Tässä kirjoituksessa kerromme Kelan Omaishoitajien kuntoutuskurssille osallistuneiden asiakkaiden toiveista ja odotuksista kuntoutusta kohtaan sekä heidän valmiuksistaan osallistua etäkuntoutukseen kuntoutuskurssin alkaessa.

Alkukyselyyn vastasi kesä-marraskuun 2022 aikana yhteensä 57 omaishoitajaa, joista 83 % oli naisia. Vastaajien keski-ikä oli 70.4 vuotta ja suurin osa heistä oli vanhuuseläkkeellä (Kuvio 1). Noin joka kymmenennellä oli aikaisempaa kokemusta etäkuntoutuksesta ja neljänneksellä etätyöstä tai -opiskelusta.

Kuvaaja: omaishoitajien työmarkkinatila kuntoutuksen alkaessa. Kuvasta näkee, että suurin osa vastaajista oli vanhuuseläkkeellä kuntoutuksen alkaessa.
 

Omaishoitajien valmiudet osallistua etäkuntoukseen vaihtelevat

Kuntoutuksen alkaessa hieman yli puolet (58 %) vastaajista oli vähintään jonkin verran samaa mieltä siitä, että heidän osaamisensa etäkuntoutukseen osallistumista varten on riittävää. Kuitenkin joka neljäs (26 %) epäili oman osaamisensa riittävyyttä. Edelleen, kuntoutuksen alkuvaiheessa noin puolet (53 %) kyselyyn vastanneista arvioi tarvitsevansa ainakin jonkin verran teknistä tukea ja ohjausta etäkuntoutukseen osallistumiseen.

Alustavien tulosten perusteella omaishoitajien etäkuntoutusta sisältävien kuntoutuspalvelujen suunnittelussa olisikin tärkeää huomioida asiakkaiden mahdollisuus tekniseen tukeen.

Noin kaksi kolmesta (61 %) vastaajasta oli vähintään jonkin verran samaa mieltä siitä, että etäkuntoutus soveltuu itselle, mutta noin joka kymmenes (9 %) vastaaja ei pitänyt etäkuntoutusta lainkaan sopivana itselleen. Tulevaan etäkuntoutusjaksoon suhtauduttiin pääosin positiivisesti, vaikkakin joka neljäs suhtautui etäkuntoutukseen epäileväisesti tai kielteisesti (Kuvio 2). Sen sijaan vastaajista lähes 90 % odotti juuri alkaneen kuntoutuskurssin kokonaisuuden vastaavan joko hyvin tai erittäin hyvin omiin tarpeisiin.

Kuvaaja: suhtautuminen etäkuntoutukseen kuntoutuksen alkaessa. Kuvasta näkee, että omaishoitajat suhtautuvat etäkuntoutukseen pääosin myönteisesti.
 

Omaishoitajat toivovat ohjausta ja tukea omien voimavarojen, hyvinvoinnin ja arjen hallintaan

Omaishoitajat saivat alkukyselyssä määritellä vapaasti kolme tärkeintä asiaa tai aihealuetta, joita he toivoivat kurssilla käsiteltävän. Vastauksissa korostuivat oma jaksaminen ja arjen hallinta, vertaistuki, tiedonsaanti sosiaaliturvasta ja omaishoitajuuteen liittyvistä tukipalveluista sekä oma hyvinvointi ja kuntoutuminen. Yksittäisistä aiheista eniten mainintoja saivat jaksaminen ja vertaistuki.

Jaksamisen ja arjenhallinnan osalta vastaajat toivoivat, että kurssilla käsiteltäisiin jaksamista ja omaishoitajan voimavaroja erityisesti psyykkisestä, mutta myös fyysisestä näkökulmasta. Lisäksi toivottiin ohjausta ja tukea lepoon ja palautumiseen, omien rajojen asettamiseen sekä yleisesti arjen hallintaan liittyen.

Vertaistuen osalta nähtiin tärkeänä yhteinen keskustelu ja kokemusten jakaminen muiden omaishoitajien kanssa. Toiveita kohdistui myös perhesuhteiden ja sosiaalisen elämän käsittelyyn. Muutama omaishoitaja kaipasi tietoa järjestötoimintaan osallistumisen mahdollisuuksista.

Vastaajat toivat useasti esiin tiedontarpeensa sosiaaliturvaa sekä muita omaishoitajien etuja ja tukipalveluja kohtaan. Tietoa kaivattiin myös edunvalvonnasta, sosiaali- ja terveyspalveluista sekä apuvälineistä. Hyvinvoinnin ja kuntoutumisen osalta toiveita kohdistui ohjauksen ja tuen saamiseen fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistumiseksi sekä ravitsemukseen ja liikuntaan liittyen. Aiheina mainittiin myös itsensä arvostaminen ja muuttuneeseen elämäntilanteeseen sopeutuminen.

Vertaistuesta odotetaan tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen

Vastaajista lähes 70 % koki vertaistuen erittäin tärkeänä. Edelleen noin 65 % vastaajista piti tärkeänä saada tietoa ja konkreettisia ohjeita arjenhallintaan sekä tukea muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Kuntoutuksen ryhmämuotoisesta toteutuksesta huolimatta, omaishoitajat pitivät tärkeänä sitä, että palveluntuottajat huomioivat heidän kokonaistilanteensa ja kuntoutustarpeensa yksilöllisesti. Omaishoitajat toivoivat myös, että palveluntuottajat tekevät moniammatillista yhteistyötä kuntoutumisen suunnitelman laatimisessa ja toteuttavat kuntoutusta yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

Etäkuntoutuksen toimivuus -tutkimuksen edetessä tulemme kuvaamaan tarkemmin etäkuntoutusintervention piirteitä, tarkastelemaan hyvän kuntoutuskäytännön toteutumista kuten vertaistukea ja moniammatillisuutta sekä erilaisten etäkuntoutuksen toteutustapojen soveltuvuutta omaishoitajille. Tutkimustuloksia etäkuntoutusintervention toimeenpanosta ja koetuista hyödyistä sekä palveluntuottajien kokemuksista raportoidaan myöhemmin.

Kuntoutuksen vaikuttavuudesta saadaan tietoa tutkimuksen edistyessä

Kelassa vuonna 2022 käynnistyneen Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimusohjelman ensimmäisessä Etäkuntoutuksen vaikuttavuus -osatutkimuksessa tarkastellaan Kelan omaishoitajien kuntoutuskurssille osallistumisen vaikutuksia, vaikutuksiin yhteydessä olevia tekijöitä sekä vaikutusten pysyvyyttä. Vertailun kohteena ovat Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n (MTLH) tuetulle lomalle osallistuminen ja Kelan omaishoitajien parikurssille osallistuminen.

Kuvaaja: tutkimuksen asetelmaan kuuluu mittaukset lähtötilanteessa, kuntoutusjakson jälkeen ja seuranta-ajan jälkeen..
 

Tutkittavat (n = 195) on nyt rekrytoitu kaikkiin tarkasteltaviin ryhmiin ja tutkimus on käynnissä. Lisätietoa tutkimusasetelmasta ja tutkimuksen edistymisestä löytyy ClinicalTrials.gov -tutkimusrekisteristä tunnisteella NCT05678946.

Etäkuntoutuksen toimivuus ja Etäkuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuksissa tarkastellaan Omaishoitajien kuntoutuskurssia ja siihen sisältyvää etäkuntoutusta. Tutkimuksemme kohdistuu kuntoutuskursseihin, joissa omaishoitajat hoitavat aikuista läheistään. Tutkimukset ovat osa Kelan laajempia Muutos III -hanketta ja Kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuskokonaisuutta.

Kirjoittajat

Mia Kilkki
tutkija, Kela
Twitter: @miakilkki

Tuija Partanen
tutkija, Kela
Twitter: @TuijaHe

Johanna Nuojua
tutkija, Kela
Twitter: @JohannaNuojua

Saija Karinkanta
erikoistutkija, Kela
Twitter: @SaijaKarinkanta

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin