Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Näin kuntoutuksen koulutus ja tutkimus kehittyvät – loppuraportti tarjoaa ehdotuksia kehittämiselle

Julkaistu 27.9.2023Päivitetty 27.9.2023

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi on julkaissut loppuraporttinsa, joka sisältää liudan ehdotuksia siitä, mitä kuntoutuksen tutkimukselle ja koulutukselle pitäisi Suomessa tehdä. Ehdotusten toteuttaminen edellyttää kuitenkin poliittista tahtoa, joten nähtäväksi jää, mikä toteutuu ja mikä ei.

Kuntoutus vaikuttaa kansalaisten toimintakykyyn ja sitä kautta yhteiskunnan metahaasteisiin, kuten väestön ikääntymisen aiheuttamaan hoivan tarpeen kasvuun, syrjäytymiseen, työelämän ulkopuolelle jäämiseen ja mielenterveysongelmiin. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettamassa Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumissa (KunFo) laadittiin ehdotuksia kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi.

Kehittämisfoorumin loppuraportti julkaistiin 24.8.2023. Olen tiivistänyt tähän kirjoitukseen raportin tärkeimpiä kirjauksia.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi osana kuntoutuksen uudistamisohjelmaa

KunFo perustettiin alkuvuodesta 2021. Foorumin jäseniksi kutsutut 40 henkilöä edustivat kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen asiantuntijuudellaan koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää ja sidosryhmiä. Asiantuntijaraportissa tehdyt ehdotukset perustuvat heidän näkemyksiinsä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä. Ehdotusten toimeenpanosta päätetään foorumin työskentelyn jälkeen.

Foorumin työn ensimmäisessä vaiheessa haettiin yhteistä näkemystä kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen nykytilasta ja tulevista tarpeista. Raportit kuntoutuksen koulutuksen, kuntoutuksen TKI-toiminnan, kuntoutuksen koulutuksen tutkimuksen nykytilasta sekä kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeista julkaistiin tammikuussa 2022.

Työn toinen vaihe perustui em. raportteihin kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeiden ollessa työn lähtökohtana. Työ toteutettiin kahdessa ryhmässä, jotka jakautuivat tehtävien mukaisiin alatyöryhmiin.

Tutkimuksen tuella kuntoutuksesta näyttöön perustuvaa ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä

Kuntoutuksen toimijat tarvitsevat käyttöönsä näyttöön perustuvaa luotettavaa tietoa, kehittämistyön tuloksia ja innovaatioita, joiden avulla kuntoutusala pystyy vastaamaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategian (TKI) visioksi kiteytettiinkin se, että kuntoutus valtakunnallisesti tarkasteltuna on näyttöön perustuvaa, vaikuttavaa ja kustannustehokasta sekä merkityksellistä yhteiskunnalle ja yksilölle.

Loppuraportissa esitetyt kehittämisehdotukset liittyvät kahdeksaan teemaan:

1. TKI-toiminnan aiheet kohdentuvat ensisijaisesti yksittäisiin kuntoutusmenetelmiin, kuntoutusmenetelmäkokonaisuuksiin tai kuntoutusjärjestelmään. Lisäksi tulisi tutkia arkivaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä vaikuttaviksi osoitettujen palveluiden käyttöönottoa.

2. Kuntoutuksen tietopohja on toistaiseksi hajanaista eikä se ole riittävästi tukenut kuntoutuksen strategiaa, kehittämistä tai johtamista. Tästä syystä tulisi perustaa THL:n alainen kuntoutuksen kehittämisen ja johtamisen tietokanta. Lisäksi toisiolaki ja sen tulkinta tulisi saattaa ajan tasalle tukemaan tietokannan käyttöä TKI-toiminnan hyväksi.

3. Tutkimusstrategioita tulisi kehittää siten, että ne paremmin huomioivat kuntoutuksen monitoimijaisuuden ja kompleksisuuden. Metodologisia kehittämiskohteita ovat monimenetelmällisyys, kustannusvaikuttavuus, implementaatio- ja implementointitutkimus.

4. Tutkimuksen rahoitusta tulisi lisätä valitsemalla kuntoutuksen tutkimus strategisen tutkimuksen teema-alueeksi viimeistään vuodelle 2026 teemalla ”Näyttöön perustuva ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen kuntoutus”.

5. Kuntoutuksen parissa toimivista pienemmistä asiantuntijaverkostoista tulisi muodostaa yksi yhtenäinen kattoverkosto.

6. Kansainvälistä toimintaa tulisi tehostaa kannustamalla tutkijavaihtoon, kansalliseen järjestötoimintaan ja kongressien järjestämiseen. Toisiolain aiheuttamat rajoitteet kansainväliselle yhteistyölle ratkaistaan muuttamalla toisiolakia tai sen tulkintaa tarvittavilta osin.

7. TKI-osaamisessa tulisi vahvistaa tuotteistamis- ja kaupallistamistaitoja, erityisesti palvelumuotoilua ja asiakasymmärrystä sekä verkostotaitoja. Kuntoutuksen tohtorikoulutuksen tulee olla monitieteistä ja monialaista.

8. Lisääntyvä tiedonvaihto on tärkeää alan kehitykselle ja innovaatioille. Siksi tulisi perustaa Kuntoutuksen tutkimus- ja TKI-toiminnan viestintävastaavan toimi. Viestintävastaavan tehtävä on ylläpitää digitaalisesti ”Kuntoutuksen kotimaisen tutkimus- ja TKI-toiminnan uutisia”.

Lisätään kuntoutusosaamista ja tehostetaan koulutusta

Kuntoutuksen koulutukseen liittyy monenlaisia haasteita. Haasteita ovat muun muassa osaamisen puutteet, koulutuksen hajanaisuus ja päällekkäisyydet, koulutussektoreiden ja koulutusalojen välinen vähäinen yhteistyö, monitieteisen kuntoutuksen koulutuksen vähäisyys sekä tutkijakoulutuksen hajanaisuus ja koordinoimattomuus.

Kehittämisehdotukset liittyvät kuuteen teemaan.

1. Työelämässä tarvittavia yleisiä asiantuntijataitoja tulee tukea nykyistä enemmän jo alemmilla koulutusasteilla. Yhteiseen kuntoutusosaamiseen tulee kiinnittää huomiota kaikilla koulutusasteilla. Kuntoutusosaamisen tarvetta tulee tarkastella ja osaamista kehittää muillakin sote-alan koulutusaloilla.

2. Koulutusrakenteita ja tutkintoja tulisi kehittää. Toteutukseen on useita vaihtoehtoja; esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa sote-alan erikoisammattitutkintoon voisi sisällyttää kuntoutuksen osaamisalan, tai lähihoitajan perustutkintoon voisi lisätä valinnaisen osaamiskokonaisuuden.

3. Koulutuspolkuja tulisi kehittää. Joustavat ja vaihtoehtoiset kuntoutuksen tutkintokoulutusten polut sujuvoittaisivat siirtymistä koulutusasteelta toiselle ja vähentäisivät tarvetta saman tasoisten tutkintojen suorittamiseen. Lisäksi tulisi vahvistaa tutkintokoulutusten ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä sekä kehittää kuntoutukseen suuntautuvia, monialaisia ja -tieteisiä opintokokonaisuuksia kaikilla koulutusasteilla.

4. Tohtorikoulutusta tulisi kehittää muun muassa kehittämällä kuntoutustiedettä ja -tutkimusta yliopistoissa laaja-alaisesti ja monitieteisesti sekä kehittämällä kuntoutuksen tohtoriopintoja monitieteisenä koulutuksena ja korkeakoulujen yhteistyönä.

5. Jatkuvaa oppimista kuntoutuksen koulutuksessa tulisi kehittää muun muassa kehittämällä aiemman osaamisen tunnistamisen käytäntöjä, vahvistamalla joustavia ja toisiaan täydentävien opintojen kokonaisuuksia sekä toteuttamalla osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia sekä ammattialakohtaisesti että monialaisesti

6. Kuntoutuksen koulutuksen tutkimuksen tulee kiinnittyä koulutuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen siten, että koulutusta koskevat muutokset ja ratkaisut perustuvat tutkimukselliseen kehittämiseen ja niiden merkitystä ja vaikutuksia tarkastellaan ja seurataan jatkuvasti.

Miten tästä eteenpäin?

Nähtäväksi jää, mitä Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin asiantuntijoiden laatimista ehdotuksista viedään täytäntöön. Ehdotusten toimeenpano edellyttää poliittista tahtoa, muun muassa konkretisoitaessa hallitusohjelmaan sisältyvän kuntoutuksen uudistamisen tulevia vaiheita. Lisäksi tarvitaan OKM:n sekä STM:n ja muiden tahojen aktiivista toimintaa ehdotusten edistämiseksi.

Osa ehdotuksista edellyttää lisää keskustelua ja jatkoselvitystyötä, osan voisi toteuttaa sellaisenaan. Osa ehdotuksista on sellaisia, että niitä voivat kuntoutuksen toimijat, kouluttajat ja tutkijat itse omalla toiminnallaan edistää. 

Kirjoittaja

Anna-Liisa Salminen
tutkimusprofessori emerita, Kela
Puheenjohtaja, KunFo
anna-liisa.salminen@kela.fi

Lähteet

Kuntoutuksen uudistamiskomitea. 2017: Ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2017:41.

Melkas, Susanna. Ehdotus kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategiaksi. Esitys KunFon loppuseminaarissa 24.8.2023.

OKM & STM 2022a. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi. Kuntoutuksen koulutuksen tilannekuva. Väliraportti.

OKM & STM 2022b. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi. Kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeet. Väliraportti.

OKM & STM 2022c. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi. Kuntoutuksen tutkimuksen tilannekuva. Väliraportti.

OKM & STM 2022d. Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi. Kuntoutuksen koulutuksen tutkimuksen nykytila. Väliraportti.

Valtioneuvosto 2023.  Kuntoutuksen koulutus ja tutkimus: Asiantuntijafoorumin näkökulmia koulutuksen kehittämiseen ja ehdotus kuntoutuksen tutkimuksen strategiaksi. Valtioneuvoston julkaisuja 2023:64

Vuoskoski, Pirjo. Ehdotuksia kuntoutuksen koulutuksen kehittämiseen. Esitys KunFon loppuseminaarissa 24.8.2023.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin