Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Toimeentulotuen Kela-siirrolla laaja kannatus kyselyissä

Julkaistu 20.3.2014

Suomen sosiaaliturvamenot olivat vuonna 2012 noin 60 miljardia euroa. Niistä toimeentulotukimenojen osuus on noin yksi prosentti (THL 2014). Vaikka etuuden osuus kokonaismenoista on pieni, se puhuttaa paljon asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä.

Yksi olennainen keskustelunaihe on, miten toimeentulotuen saajien tueksi rakennettu auttamisjärjestelmä kohtaa heidät asiakkaina. Tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota toimeentulotukiasiakkaiden tarpeiden tunnistamiseen – tai pikemminkin tunnistamatta jättämiseen – ja auttamisjärjestelmän sirpaleisuuteen (Kuivalainen 2007; Määttä ja Keskitalo 2013).

Esiin on nostettu myös asiakkaiden epäyhdenvertainen kohtelu, perustoimeentulotuen ja sosiaalityön välisen kytköksen haurastuminen sekä ajoittain pitkäksi venyneet käsittelyajat kunnissa; samoin kuntien käytössä olevat erilaiset ja päällekkäiset asiakastietojärjestelmät ja muun muassa niiden verkkoasiointimahdollisuuksien kehittymättömyys.

Näistä syistä, mutta myös kuntien heikentyneen talouden vuoksi on alettu harkita myös perustoimeentulotuen mahdollista siirtoa Kelaan. Tärkeä siirtoratkaisuja koskeva etappi on maaliskuun lopulla pidettävä hallituksen kehysriihi.

Siirtoa koskevia näkemyksiä on selvitetty muutaman viime kuukauden aikana toteutettujen kyselyjen avulla. Niiden tulos on ollut yllättävän yhdensuuntainen.

Kelan tutkimusosaston ja Taloustutkimuksen yhteistyönä tehdyn kyselyn mukaan kansalaisista kaksi kolmasosaa on Kela-siirron kannalla. 16 prosenttia pitäisi toimeentulotuen edelleen kuntien tehtävänä. 17 prosenttia vastanneista ei osaa muodostaa kantaansa. (Niemelä 2014.)

SOSTEn toteuttaman uusimman Sosiaalibarometrin mukaan myös enemmistö sosiaalijohtajista ja Kelan toimistojen johtajista kannattaa siirtoa: sosiaalijohtajien keskuudessa siirtoa puoltaa jokseenkin yhtä moni kuin kansalaistenkin joukossa. Kelan toimistojen johtajista peräti yhdeksän kymmenestä on siirron kannalla. (Hakkarainen 2014.)

Tuoreen Talentian tekemän kyselyn mukaan tukea siirrolle löytyy sosiaalityöntekijöiden ja ˗ohjaajienkin keskuudessa. ”Kun vuonna 2008 vielä enemmistö sosiaalityöntekijöistä ja ˗ohjaajista vastusti Kela-siirtoa, niin nyt tilanne on päinvastainen: Kela-siirtoa kannattaa 61 % vastaajista ja vastustaa 29 %, epävarmoja on 11%” (Mäkinen 2014).

Myös asiakkaiden oikeusturvasta vastaavat kannattavat siirtoa

Yksi erityisen mielenkiintoinen ryhmä, jonka mielipidettä asiasta ei ole aiemmin kysytty, on toimeentulotukiasiakkaiden oikeusturvasta vastaavat viranomaiset. Kelan tutkimusosasto teki heille maaliskuussa asiaa koskevan nettikyselyn. Kysely kohdistettiin sosiaaliasiamiehille sekä niille AVIn, Valviran, oikeusasiamiehen kanslian ja oikeuskanslerin viraston asiantuntijoille, joiden tehtäviin kuuluvat toimeentulotukiasiat. Kyselyyn vastasi 44 henkilöä 65 mahdollisesta (vastausosuus 68 %).

Vastaajien pääosa (34 henkilöä) oli sosiaaliasiamiehiä, loput (10) muita työntekijöitä. Kyselyn kysymykset liittyivät paitsi toimeentulotuen Kela-siirtoon myös siihen, miten tukea saavien asiakkaiden asiointi nykyisin sujuu kuntien etuuskäsittelijöiden ja sosiaalityöntekijöiden kanssa.

Tässäkin kyselyssä perustoimeentulotuen siirto Kelaan saa kannatusta. Vastanneista 70 prosenttia on enemmän tai vähemmän siirron kannalla, 27 prosenttia ei muuttaisi nykykäytäntöä. Kaksi prosenttia (yksi henkilö) ei osaa vastata kysymykseen.

Kyselyssä pyydettiin vastaajia arvioimaan, millaisia vaikutuksia perustoimeentulotuen siirrolla olisi. Useimmin sen arvioidaan lisäävän kansalaisten välisen yhdenvertaisuuden toteutumista. Kolme neljästä vastaajasta on sitä mieltä, että toimeentulotukea saisi nykyistä useampi siihen lain mukaan oikeutettu. Kaksi kolmesta arvioi, että asiakas saisi varmemmin myös muut etuudet, joihin hän on oikeutettu, ja että toimeentulotuen käyttö lisääntyisi. Lisäksi yli puolet vastanneista on sitä mieltä, että toimeentulotukiasiakkaat jäisivät nykyistä useammin vaille mahdollisesti tarvitsemaansa sosiaalityön tukea.

Huolenaiheena sosiaalityö

Yksi keskeinen perustoimeentulotuen Kela-siirtoa vastustava argumentti perustuu viimeksi mainittuun asiaan. Keskustelu jatkunee ainakin siihen asti, kun Kela tekee konkreettisen ehdotuksen siitä, miten se aikoo mahdollisen siirron jälkeen turvata perustoimeentulotukityön yhteyden sosiaalityöhön.

Kyselyn tulosten perusteella perustoimeentulotuki- ja sosiaalityön yhteys ei tosin nykyisinkään näytä kovin toimivalta. Yli 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että perustoimeentulotuki on jo tällä hetkellä liian irrallaan sosiaalityöstä. Miltei saman verran (61 %) on niitä, joiden mielestä perustoimeentulotukityö vie liian suuren osan käytettävissä olevista aikuissosiaalityön resursseista. Toisin sanoen monen mielestä tärkeämpiäkin sosiaalityön työkohteita löytyy ja/tai sen kytkös perustoimeentulotukeen tulisi joka tapauksessa järjestää jotenkin toisin.

Lisäksi melkein puolet vastaajista on tyytymätön siihen, miten ylipäätään oman toimialueen kunnassa tai kunnissa on turvattu toimeentulotukiasiakkaille lain mukainen tapaamisoikeus sosiaalityöntekijän/-ohjaajan kanssa, sekä siihen, millaiset mahdollisuudet heillä on keskustella työntekijän kanssa itselleen tärkeistä asioista. Tilannetta havainnollistaa eräs avovastaus:

”Tiedän kuntia, joissa asiakkaita ei edes päästetä sisälle sosiaalitoimistoon, hakemus jätetään toimiston ulkopuolella olevaan laatikkoon tai vahtimestarille. Puhelimiin ei juurikaan vastata kuin puhelinajalla (1 h/pv), jona aikana kaikki soittajat eivät saa asiaansa hoidetuksi.” 

Markku Laatu
Erikoistutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähteet:

Hakkarainen, Tyyne. Toimeentulotuen kirjallinen käsittely jo askel Kela-siirtoon. SOSTEblogi 27.2.2014.

Kuivalainen, Susan. Toimeentulotuen alikäytön laajuus ja merkitys. Yhteiskuntapolitiikka 72 (2007):1

Mäkinen, Päivi. Toimeentulotuki muutoksessa. Talentian työelämäblogi 17.3.2014.

Määttä, Anne ja Keskitalo, Elsa. Ulkoringiltä sisärinkiin. Kuinka auttaa kumuloituneista ongelmista kärsiviä nuoria aikuisia pirstaloituneessa palvelujärjestelmässä. 2013.

Niemelä, Mikko. Kansalaismielipide tukee perustoimeentulotuen Kela-siirtoa. Kelan tutkimusosaston tutkimusblogi 27.2.2014.

THL. Sosiaalimenot ja rahoitus 2012. Tilastoraportti, Suomen virallinen tilasto, Sosiaaliturva 2014.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin