Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Asiakas tarvitsee lisää tietoa – palveluseteli ei kannustanut laatukilpailuun

Julkaistu 21.4.2016

Asiakkaiden valinnanvapaus ja palveluseteleiden käyttö ovat sote-uudistuksen myötä lisääntymässä. Järjestelmän toivotaan lisäävän tuottajien välistä kilpailua ja nostavan laatua. Järjestelmän toimivuudesta löytyy tietoa kansainvälisen kirjallisuuden perusteella (Pitkänen V. & Pekola, P. 2016), mutta suomalaista tutkimusta aiheesta on vähän.

Selvitimme tuoreessa The European Journal of Health Economics -lehdessä(Avautuu uuteen välilehteen) julkaistussa tutkimuksessa kilpailun ja laadun välistä yhteyttä Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa. Tutkimus osoitti, että kilpailu heikensi jonkin verran laatua, kun palvelut järjestettiin kiinteähintaisella palvelusetelillä ja asiakkaat saattoivat valita itselleen sopivimman tuottajan minimilaadun täyttävien tuottajien joukosta. Tutkimus osoittaa, ettei järjestelmä pystynyt luomaan riittävästi kilpailua tuottajien välille ja vaikutukset laatuun jäivät heikoiksi (Pekola, P, Mikkola H & Linnosmaa I. 2016a).

Markkinat hyvin keskittyneet

Tutkimus osoittaa myös, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian markkinat ovat hyvin keskittyneet. Pilotissa mukana olleista 26 kunnasta lähes kaikissa (94 %) kilpailun todettiin olevan keskittynyttä. Laatu oli korkeampaa ääripäissä (Kuva 1) eli niillä alueilla, joissa oli paljon kilpailua tai ei juuri lainkaan kilpailua (ibid.).

160420 Pekola_1
Tutkimuksen perusteella on selvää, että valinnanvapaus ei kannusta yrityksiä laatukilpailuun, ellei tuottajista ja palvelusta tarjota asiakkaille riittävästi vertailukelpoista tietoa. Vertailukelpoisen tiedon tiedetään vaikuttavan ainakin kahdella tavalla. Tieto auttaa asiakkaita vertailemaan tuottajia ja tekemään valintoja, mutta se myös herättää yrityksen kiinnittämään huomiota tuottamaansa laatuun ja kannustaa laatuinvestointeihin suhteessa kilpailijoihin (kts. esim. Le Grand, J. 2009).

Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Kelan ja Tilastokeskuksen rekistereistä, Suomen Asiakastieto Oy:n tietokannasta sekä toteuttamalla kysely Kelan palveluntuottajille.

Kelan palvelusetelikokeilu muistuttaa sote-uudistuksessa esillä ollutta mallia

Palvelusetelikokeilu toteutettiin Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen vakuutuspiireissä vuosina 2011–2014. Kuntoutuksen palvelusetelikokeilulla tarkoitetaan järjestelmää, jossa yritykset rekisteröityivät Kelan palveluntuottajiksi ja minimilaatuvaatimukset täyttäneet yritykset tuottivat fysioterapiapalveluita Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen (ennen vuotta 2016 vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus) asiakkaille.

Asiakkaat valitsivat itselleen sopivan tuottajan omalta alueeltaan sopimuksen saaneiden tuottajien joukosta. Kela puolestaan säänteli tuottajalle maksettavan hinnan, ja toteutuneesta palvelusta maksettiin rekisteröityneille tuottajille kiinteä korvaus (Kuva 2). Vaikka hinta oli kiinteä, tuottajat saattoivat hinnoittelun laatukriteerit täyttäessään saada toteutuneesta palvelusta perushintaa korkeamman hinnan (Pekola, P. Mikkola, H. & Linnosmaa I. 2016b).

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian asiakas ei maksanut palvelusta omavastuuta, joten asiakkaiden valinnat tuottajien välillä perustuivat muihin kuin hintaan liittyviin tekijöihin. Niitä ovat esimerkiksi matka-aika ja laatu. Toisaalta valinnanvapauden myötä asiakkaiden päätökset ja valinnat vaikuttivat tuottajien ansaintamahdollisuuksiin, sillä kiinteä korvaus maksettiin vain niille tuottajille, jotka todellisuudessa valikoituvat asiakkaiden päätösten myötä palvelun toteuttajiksi.

Lisää tutkimustietoa valinnanvapaudesta ja sote-uudistuksesta tulevassa seminaarissa

Kelassa on alkamassa myös tutkimus, jossa tarkastellaan kysynnän ja laadun välistä yhteyttä eli valinnanvapauden toteutumista käytännössä. Lisäksi Kelassa on selvitetty vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapian asiakkaiden suhtautumista valinnanvapauteen sekä valinnan tekemisen perusteita.

Näitä ja muita valinnanvapauteen liittyviä teemoja esitellään Kelan tutkimuksen järjestämässä seminaarissa Valinnanvapaus terveydenhuollossa – Mihin suuntaan Suomen mallia kehitetään? Seminaari järjestetään 17.5.2016.

Piia Pekola
tutkija
etunimi.sukunimi@kela.fi
Twitter: @ppekola(Avautuu uuteen välilehteen)

Lähteet:

  • Le Grand, Julien: Choice and competition in publicly funded health care (2009) Health Economics, Policy and Law, 4(4), 479-488
  • Pekola, Piia, Mikkola Hennamari, Linnosmaa Ismo: Competition and quality in a physiotherapy market with fixed prices (2016a) The European Journal of Health Economics, DOI 10.1007/s10198-016-0792-
  • Pekola, Piia, Mikkola Hennamari, Linnosmaa Ismo: Analyysi Kelan kuntoutuksen palvelusetelistä ja markkinoiden reaktioista (2016b) Teoksessa: Mäklin S. (toim.) Terveystaloustiede 2016. Työpaperi 1/2016. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos
  • Pitkänen Visa ja Pekola Piia: Valinnanvapaus ja kilpailu terveyspalveluissa. Helsinki: Kela, Työpapereita 86/2016.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin