Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Fysioterapian kilpailutus ei lisännyt kilpailua

Julkaistu 22.9.2016

Kelan kilpailuttamissa fysioterapiapalveluissa kilpailua ei syntynyt sen enempää hinnoista kuin laadustakaan. Mitä tapahtui, ja mistä tulos johtuu?

Julkisia hankintoja koskevan sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Kilpailulain ja -politiikan keskeisin tavoite on puolestaan luoda sellainen toimintaympäristö, jossa toimijat aidosti ja tehokkaasti kilpailevat keskenään (TEM(Avautuu uuteen välilehteen)).

Kela ja THL tutkivat Kelan kilpailuttamia vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluja. Kelan lakisääteinen tehtävä on järjestää kyseiset palvelut, ja ne hankitaan yksityisiltä markkinoilta julkisten hankintojen periaatteiden ja sääntelyn mukaisesti.

Kilpailu laski laatua, hintaan ei vaikutusta

Monissa Kelan kuntoutuspalveluissa, kuten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen fysioterapiapalveluissa, yritysten tulo markkinoille on kaksivaiheinen prosessi. Ensin tarjoajat osallistuvat kilpailutukseen, jossa Kela arvioi tarjotun palvelun hinnan ja laadun tarjouspyynnön mukaisesti.

Hankintaprosessin jälkeen valituksi tulleet tuottajat kilpailevat valinnanvapauden myötä asiakkaista. Kela maksaa tuottajille toteutuneesta palvelusta kilpailutuksessa määräytyneen hinnan, eikä asiakkailta saa periä omavastuu- tai muita maksuja.

Edellä kuvatut markkinat ovat potentiaalisesti hyvin kilpailulliset, sillä sekä kysyntää että tarjontaa on paljon. Palveluiden järjestämistapa – kilpailutus yhdistettynä asiakkaan valintaan – luo mielenkiintoisen kilpailuasetelman.

”Kilpailullisesta asetelmasta huolimattakilpailu laski hieman fysioterapian laatua.Hintoihin sillä ei ollut lainkaan vaikutusta.”

Tutkimuksessa havaittiin, että kilpailullisesta asetelmasta huolimatta kilpailu laski hieman fysioterapian laatua. Hintoihin sillä ei ollut lainkaan vaikutusta.

Kilpailutusta hyödyntävä järjestelmä ei pystynyt luomaan yrityksille riittävän kannustavaa toimintaympäristöä, jossa potentiaalisesti hyvin kilpailulliset markkinat olisi saatu myös toimimaan kilpailullisesti.

Toisaalta valinnanvapaus vaikutti toimivan kohtalaisen hyvin, sillä laatu laski vain maltillisesti, eivätkä hinnatkaan nousseet merkittävästi.

Mitä tuloksista pitäisi oppia?

Tutkimuksemme tulosten perusteella on tarpeen arvioida syitä ja tehdä johtopäätöksiä, jotta markkinat saataisiin jatkossa toimimaan tehokkaasti ja julkisten hankintojen ja kilpailupolitiikan tavoitteet voitaisiin saavuttaa.

Aikaisemman kirjallisuuden perusteella tiedetään, että terveyspalveluissa kilpailun vaikutukset hintaan ja laatuun riippuvat paljolti toimintaympäristöstä. Kun hinnat määräytyvät markkinoilla (eivätkä siis ole säännellyt), kireä hintakilpailu voi johtaa laadun heikkenemiseen yritysten voittomarginaalin pienentyessä.

Teoreettinen sekä empiirinen kirjallisuus puolestaan osoittavat kilpailun nostavan laatua erityisesti silloin, kun hinnat ovat kiinteät. Sen sijaan tiedon epätasainen jakautuminen tuottajien ja asiakkaiden välillä aiheuttaa markkinoille tehottomuutta, jonka seurauksena laatu laskee.

Mitä siis Kelan fysioterapiapalveluiden kilpailutuksessa tapahtui ja miksi? Tulosten perusteella on selvää, että kilpailutus tarjoaa yrityksille markkinavoimaa, sillä hankinnassa käytetyt, mm. tuottajien määrään vaikuttavat kriteerit ovat kohtalaisen väljät. Toisaalta yritysten laatua ja hintoja koskeva tieto ei ole asiakkaiden ja muiden toimijoiden vapaassa käytössä.

”Terveyspalveluita järjestävien ja rahoittavientoimijoiden tulee panostaa riittävän vertailutiedonkokoamiseen ja julkaisemiseen.”

Jos markkinoiden toimintaa halutaan tehostaa, tulee terveyspalveluita (kuten fysioterapiaa) järjestävien ja rahoittavien toimijoiden panostaa riittävän vertailutiedon kokoamiseen ja julkaisemiseen. Näin asiakkaiden on helpompi hakeutua tuottajalle, jonka osaaminen ja toiminta vastaavat parhaiten asiakkaan tarpeisiin.

Lisäksi laatutiedon julkaisemisen myötä yritykset tulevat tietoisiksi myös kilpailijoiden laadusta ja toiminnasta.

Toisaalta hankinnassa tulisi kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota tuottajien valintakriteereihin ja etenkin palvelun tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen.

Piia Pekola
tutkija, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lisätietoja:

Pekola P., Linnosmaa I., Mikkola H. (2016) Does Competition Have an Effect on Price and Quality in Physiotherapy? (Avautuu uuteen välilehteen)Health Economics, DOI: 10.1002/hec.3402

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin