Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Moni jättää reseptilääkkeet hakematta kalliiden hintojen vuoksi – terveysriskit kasvavat

Julkaistu 31.10.2016

Eduskunta käsittelee parhaillaan muutoksia lääkkeiden Kela-korvauksiin. Kaikilla ei ole varaa kalliisiin lääkkeisiin, mikä heikentää terveyttä ja työkykyä.

Lääkekorvausten heikennykset ovat ajankohtainen kansanterveyteen ja kansanterveyden kehitykseen liittyvä asia, esimerkkinä diabeteslääkkeiden korvattavuutta koskevat muutokset (HE 184/2016; Diabetesliitto: Diabeteslääkkeiden Kela-korvauksia aiotaan heikentää(Avautuu uuteen välilehteen)). Myös apteekkialan sääntelyn purkamisesta ja sen vaikutuksesta lääkkeiden hintoihin(Avautuu uuteen välilehteen) käydään keskustelua.

Hyvä, että keskustelua käydään. Lääkkeiden korvattavuuteen, hintoihin ja apteekkialan sääntelyyn liittyvät kysymykset ovat moniulotteisia ja koskevat koko väestön hyvinvointia.

Laajaan satunnaisotokseen perustuvan väestötutkimuksemme tulosten mukaan moni on jättänyt kalliiden hintojen vuoksi reseptilääkkeensä hakematta apteekista. Se heikentää terveyttä ja työkykyä.

Tutkimuksen aineistona käytetään Health and Social Support (HeSSup) -seurantatutkimuksen tietoja vuosilta 1998, 2003 ja 2011 (N=13 050). Tutkimukseen osallistuneet olivat 20–54-vuotiaita vuonna 1998.

Reseptilääkkeisiin ei ole varaa erityisesti työelämän ulkopuolella olevilla

Työstatuksen mukaan tarkasteltuna vaille tarvitsemiaan reseptilääkkeitä kalliiden hintojen vuoksi jäävät useimmiten työttömänä ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sekä opiskelijat.

Vuonna 2011 työttömänä peruspäivärahalla olleista 16 prosenttia oli jättänyt hakematta reseptilääkkeensä apteekista kalliiden hintojen vuoksi kyselyä edeltäneen vuoden aikana. Työttömänä ansiosidonnaisella päivärahalla olleista, työkyvyttömyyseläkkeellä olleista ja opiskelijoista niin oli tehnyt 11 prosenttia. (Kuvio 1.)


Kuvio 1. Vaille tarvitsemiaan reseptilääkkeitä jääneet työstatuksen mukaan, %

Reseptilääkkeiden ostamatta jättäminen lisää riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle

Kuviossa 2 esitetään logistisen regressiomallin tulos reseptilääkkeiden ostamatta jättämisen yhteydestä riskiin siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle. Mallissa vakioitiin ikä ja terveydentila. Tieto reseptilääkkeiden ostamisesta on vuoden 1998 kyselystä ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä koskevat tiedot seurantakyselyistä vuosilta 2003 ja 2011.

Kalliiden hintojen vuoksi reseptilääkkeensä ostamatta jättäneillä riski työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen oli noin kolminkertainen (OR 2,73, 95 % LV 2,08–3,58) verrattuna niihin, joilla oli ollut varaa reseptilääkkeidensä ostamiseen.


Kuvio 2. Riski siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle seurannassa (2003, 2011) sen mukaan, onko seurannan alussa (1998) ollut varaa hakea reseptilääkkeitä apteekista*, OR (95 % LV)

* Tarkalleen ottaen kyse on ristitulosuhteiden vertailusta. Logistinen regressiomalli, vakioitu ikä ja terveydentila. Ohut viiva kuvaa 95 %:n luottamusväliä.

Hallituksen esitykseen (184/2016)(Avautuu uuteen välilehteen) sisältyvä ehdotus siirtää diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet alempaan erityiskorvausluokkaan on saanut osakseen kritiikkiä. Kritiikin mukaan ehdotus nostaa tyypin 2 diabetesta sairastavien lääkekuluja ja voi vaarantaa potilaiden mahdollisuuden saada omaan taudinkuvaansa sopivaa ja parasta mahdollista hoitoa.

Jatkotyön alla olevassa tutkimuksessamme tarkastelemme tässä blogikirjoituksessa esille tuotuja tuloksia tarkemmalla tasolla, kuten sairausryhmittäin. Hyödynnämme myös rekistereihin perustuvia tietoja terveydentilasta ja työkyvystä.

Karoliina Koskenvuo
Tutkimustiimin päällikkö, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähteet:

Diabetesliitto: Diabeteslääkkeiden Kela-korvauksia aiotaan heikentää. (Avautuu uuteen välilehteen)

HE 184/2016. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä laeiksi lääkelain 57 b ja 102 §:n ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 22 ja 23 §:n muuttamisesta.(Avautuu uuteen välilehteen)

Uusi Suomi: Antero Vartian ja apteekkariliiton uusintaväittely: Apteekkien vapauttamisesta ”katvealueita” Suomeen?(Avautuu uuteen välilehteen)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin