Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Valinnanvapaus hyödyttää asiakasta ja kirittää tuottajien kilpailua

Visa Pitkänen
Julkaistu 5.2.2021

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkailla on valinnanvapaus Kelan hyväksymien palveluntuottajien joukosta. Tuoreen tutkimuksemme mukaan fysioterapian asiakkaat valitsevat korkealaatuisia tuottajia lähialueiltaan. Valinnanvapaus kannustaa tuottajia siten panostamaan laatuunsa.

Kelan vaativan lääkinnällisen fysioterapian markkinat tarjoavat mielenkiintoisen mahdollisuuden analysoida kilpailua terveydenhuollon markkinoilla. Markkinoilla toimii lukuisia tuottajia ja Kela on Suomen suurin yksittäinen palveluiden hankkija.

Kelan järjestämillä markkinoilla tuottajien välinen kilpailu jakautuu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa tuottajat kilpailevat julkisessa kilpailutuksessa hinnallaan ja laadullaan siitä, ketkä saavat Kelalta sopimuksen. Toisessa vaiheessa tuottajat kilpailevat asiakkaista, joilla on valinnanvapaus hyväksyttyjen tuottajien joukosta. Koska vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat eivät maksa omavastuuta, kilpailevat tuottajat asiakkaista muuten kuin hinnalla – esimerkiksi laadulla ja erikoisosaamisella.

Tutkimuksessa keskityimme tähän toisen vaiheen kilpailuun ja tarkastelimme fysioterapian asiakkaiden valintojen ja tuottajien laadun välistä yhteyttä. Tutkimusaineistona käytettiin Kelan rekisteriaineistoja asiakkaiden valitsemista palveluntuottajista vuosilta 2011–2014 yhdistettynä vuoden 2010 kilpailutuksesta kerättyyn aineistoon, joka sisältää vertailukelpoista tietoa Kelan hyväksymien tuottajien koulutuksesta, kokemuksesta ja toimitilojen laadusta.

Asiakkaat tekevät valintoja kolmenlaisissa tilanteissa

Osa fysioterapian asiakkaista tekee tuottajan valinnan ensimmäistä kertaa, osa puolestaan vaihtaa tuottajaa oma-aloitteisesti ja osa joutuu tekemään uuden valinnan pakon edessä – esimerkiksi jos aikaisempi tuottaja ei ole tullut valituksi uudelle Kelan sopimuskaudelle tai lopettaa toimintansa.

Tarkastelimme tutkimuksessa näiden kolmen eri asiakasryhmän tekemiä valintoja ja niiden eroavaisuuksia. Vuosina 2011–2014 Kelan järjestämää fysioterapiaa sai yhteensä 17 963 asiakasta. Tutkimuksessa analysoimme 2 983 uuden asiakkaan valintaa sekä 559 pakotettua ja 1 955 oma-aloitteista palveluntuottajan vaihtoa. Noin joka kymmenes asiakas vaihtoi siten tuottajaansa oma-aloitteisesti sopimuskauden aikana.

Tulosten mukaan kaikkien kolmen ryhmän asiakkaat valitsevat keskimäärin korkealaatuisia tuottajia lähialueeltaan. Uudet asiakkaat ja oma-aloitteiset tuottajan vaihtajat ovat kuitenkin valmiimpia matkustamaan kauemmas korkealaatuisen tuottajan perässä kuin pakotetut vaihtajat. Tämä voi johtua esimerkiksi aikarajoitteista, joita pakotetuilla vaihtajilla on uutta tuottajan valintaa tehdessään.

Aikaisemmissa vastaavissa kansainvälisissä terveystaloustieteen tutkimuksissa on analysoitu esimerkiksi lonkkaleikkauspotilaiden sairaalavalintoja tai perhelääkärin valintaa. Tutkimuksemme onkin ensimmäinen, jossa on otettu huomioon asiakkaiden aikaisempi kokemus kyseisestä terveyspalvelusta. Tutkimus on myös ensimmäinen, jossa käytetään rekisteriaineistoja ja ekonometrisiä menetelmiä suomalaisten terveyspalveluiden asiakkaiden valintojen ja tuottajien laadun välisen yhteyden tutkimiseen.

Valinnanvapaus koetaan tärkeäksi, mutta vertailukelpoinen tieto puuttuu

Kelassa valinnanvapautta on korostettu kuntoutuspalveluissa vuodesta 2011 alkaen. Aikaisemman tutkimuksemme mukaan suurin osa Kelan kuntoutujista pitää palveluntuottajan valinnanvapautta erittäin tärkeänä. Kuntoutuksen palveluntuottajan valinnanvapauden puolesta on kirjoitettu viime aikoina myös kokemukseen perustuvia puheenvuoroja.

Fysioterapiamarkkinat ovat erittäin kilpailulliset ja markkinoilla toimii lukuisia pieniä ja keskisuuria yrityksiä – Kela esimerkiksi hyväksyi sopimuskaudelle 2011–2014 yhteensä 1 318 tuottajaa. Haasteena Kelan kuntoutuksen asiakkailla on kuitenkin vertailukelpoisen informaation puute tuottajien välisestä laadusta. Asiakkaat saavat kuitenkin tietoa eri tuottajista esimerkiksi lääkäreiltä, tuottajien nettisivuilta, potilasjärjestöiltä ja Kelalta.

Kelassa on käynnissä kuntoutuksen palveluntuottajien rekisteröitymismenettelyn kokeilu vuosina 2021–2022. Osana kokeilua asiakkaille tulee saataville tietoja mm. palveluntuottajien tiloista, henkilöstöstä ja odotusajoista sekä näiden saamasta asiakaspalautteesta. Vertailukelpoisen tiedon tarkoituksena on auttaa asiakasta valitsemaan juuri hänelle sopivin tuottaja.

Visa Pitkänen
Tutkija, Kela
Twitter: @visapitkanen
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lähteet

Gutacker N, Siciliani L, Moscelli G, Gravelle H. 2016. Choice of hospital: Which type of quality matters? Journal of Health Economics, 50: 230–246. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2016.08.001

Kela. 2021. Rekisteröitymismenettelyn kokeilu. Saatavilla: https://www.kela.fi/kuntoutuspalvelut-rekisteroityminen (Avattu: 25.1.2021).

Laturi P. 14.1.2021. Päämääränä päästä takaisin tavalliseen elämään. SOSTE-blogi. Saatavilla: https://www.soste.fi/blogikirjoitus/paamaarana-paasta-takaisin-tavalliseen-elamaan/ (Avattu 25.1.2021).

Pitkänen V, Pekola P. 2016. Asiakkaiden näkemykset valinnanvapaudesta. Tulokset fysioterapiaa saaville vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaille tehdystä kyselystä. Kela työpapereita 95. http://hdl.handle.net/10138/162168

Pitkänen V, Linnosmaa I. 2021. Choice, quality and patients’ experience: evidence from a Finnish physiotherapy service. International Journal of Health Economics and Management. https://doi.org/10.1007/s10754-020-09293-z

Santos R, Gravelle H, Propper C. 2017. Does quality affect patients’ choice of doctor? Evidence from England. The Economic Journal, 127(600): 445–494. https://doi.org/10.1111/ecoj.12282

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin