FPA:s faktaportalGå till innehållet

FPA och arbetslöshetskassorna betalade år 2023 ut mindre arbetslöshetsförmåner än året innan

Publicerad 16.5.2024Ändrad 16.5.2024

Antalet arbetslösa personer som fick inkomstrelaterade förmåner från arbetslöshetskassorna eller grundtrygghetsförmåner från FPA fortsatte att minska år 2023. Också de utbetalda förmånsbeloppen minskade något. Minskningen var ändå klart långsammare än tidigare år.

Figurens rubrik: Beloppet av arbetslöshetsförmåner och antalet förmånstagare fortsatte att minska. Figuren visar det totala antalet mottagare av arbetslöshetsförmåner och det sammanlagda beloppet (i 2023 års penningvärde) av utbetalda förmåner åren 2014–2023.
 

År 2023 betalade FPA och arbetslöshetskassorna ut 3,82 miljarder euro i arbetslöshetsförmåner, vilket är en aning mindre än året innan. Mätt i 2023 års penningvärde, dvs. med beaktande av inflationens inverkan, fortsatte således den här summan att minska något.

FPA:s andel, dvs. grundtrygghetsförmånernas andel, var 1,93 miljarder euro och arbetslöshetskassornas andel, dvs. de inkomstrelaterade förmånernas andel, var 1,89 miljarder euro.

Under året fortsatte också antalet mottagare av inkomstrelaterade förmåner och grundtrygghetsförmåner att minska. Det var framför allt antalet mottagare av grunddagpenning som minskade.

Knappt 294 000 finländare fick grunddagpenning från FPA, vilket är 20 000 färre än året innan. Inkomstrelaterad dagpenning från en arbetslöshetskassa fick knappt 268 000 finländare. Jämfört med året innan ökade antalet, men endast en aning.

Finlands ekonomi gick in i en recession i slutet av 2023 men enligt FPA:s specialforskare Laura Peutere har sysselsättningen ännu inte påverkats av det dåliga ekonomiska läget. I fråga om sysselsättningsgrad och utbetalda arbetslöshetsförmåner ser åren 2022 och 2023 ganska lika ut.

Unga och unga vuxna oftare beroende av grundtrygghetsförmåner

Den som hör till en arbetslöshetskassa kan få inkomstrelaterad dagpenning förutsatt att villkoren uppfylls. De grundtrygghetsförmåner som FPA betalar ut är grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

Grunddagpenning betalas till arbetslösa i åldern 18–64 år som inte är medlemmar i någon arbetslöshetskassa men som uppfyller arbetsvillkoret. Grunddagpenning betalas för högst 400 dagar. Arbetsmarknadsstöd kan beviljas om arbetsvillkoret inte uppfylls eller om maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning har uppnåtts.

Sett till åldersgrupp är andelen mottagare av inkomstrelaterade förmåner minst bland unga och unga vuxna under 30 år medan den är störst bland personer över 55 år.

– Unga har vanligtvis inte hunnit ha så långa anställningar att de har rätt till inkomstrelaterad dagpenning från en arbetslöshetskassa och de kanske inte alls hör till någon kassa, säger Peutere.

Figurens rubrik: Andelen mottagare av inkomstrelaterade förmåner ökar i de äldre åldersgrupperna. Figuren visar antalet mottagare av grundtrygghetsförmåner och inkomstrelaterade förmåner enligt åldersklass år 2023.
 

Enligt Löntagarnas forskningsinstitut är i synnerhet unga löntagare och lågutbildade överrepresenterade bland dem som inte hör till en arbetslöshetskassa. Det finns fler män än kvinnor som inte hör till en kassa.

Nedskärningarna i arbetslöshetsförmånerna trädde i kraft i april

År 2024 gjordes flera ändringar och nedskärningar i arbetslöshetsförmånerna av vilka en del redan har trätt i kraft och en del kommer att träda i kraft senare. I början av april slopades både den barnförhöjning som betalas till minderåriga barns vårdnadshavare och det skyddade beloppet på 300 euro i samband med arbetslöshetsförmåner. Tidigare minskade förmånen först efter att de inkomster som intjänats under arbetslöshetstiden hade överskridit det skyddade beloppet.

Riksdagen behandlar regeringens proposition om gradering av den inkomstrelaterade dagpenningen. Graderingen innebär att den inkomstrelaterade dagpenningen efter två månaders arbetslöshet sjunker till 80 procent och efter cirka åtta månader till 75 procent. Som det ser ut nu kommer graderingen att träda i kraft i september.

– Nedskärningarna kommer att minska summan av de arbetslöshetsförmåner som betalas ut. Å andra sidan kan antalet mottagare av utkomststöd i stället öka. Om nedskärningarna leder till att fler personer övergår till heltidsarbete kan antalet mottagare minska, bedömer Peutere.

Enligt Peutere är det svårt att i det här skedet bedöma hur situationen i fråga om arbetslöshetsförmåner kommer att utvecklas under året, eftersom det endast finns uppgifter om sysselsättningsgraden i början av året.

Närmare information

Informationspaket om arbetslöshetsförmåner

Dela den här artikeln

Dela sidan på Twitter Dela sidan på Facebook Dela sidan på LinkedIn