Siirry sisältöön

Kohdennetun haun aiheet 2023, KKRL 12.3 § tutkimusrahoitus

Julkaistu 8.1.2023

Työttömien työkykyä tukevat palvelut ja niiden vaikuttavuus

Sosiaaliturvauudistuksessa on kiinnitetty huomiota työttömien pitkittyneisiin työkyvyn ongelmiin. Työttömille on tarjolla erilaisia palveluita, esimerkiksi TE-palveluita, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä kuntoutusta. Palveluiden tavoitteena voi olla yhtäältä työ- ja toimintakyvyn tukeminen ja toisaalta työllistymisen edistäminen.
 
Kela tilaa kartoittavan kirjallisuuskatsauksen, jonka tavoite on koota tietoa työttömien työkykyä tukevista palveluista ja niiden vaikuttavuudesta.

  • Minkälaisia malleja eri maissa on työttömänä olevien henkilöiden työkyvyn seurantaan ja tukemiseen?
  • Mitä työkykyä tukevien palveluiden vaikutuksista ja vaikuttavuudesta tiedetään?

Katsaus voi sisältää kotimaisia ja kansainvälisiä määrällisiä, laadullisia ja monimenetelmäisiä tutkimuksia, tapaustutkimuksia sekä systemaattisia katsauksia. Katsausta voi täydentää asiantuntijahaastatteluin. Kustannusarvio enintään 60 000 €.

Kartoittava kirjallisuuskatsaus vertaistuen rakentumisesta kuntoutuksessa

Moneen Kelan kuntoutusmuotoon liittyy vertaistuki ja tutkimuksissa se mainitaan usein merkittävänä osana kuntoutuspalvelua. Vertaistuen rakentumisesta kuntoutuksessa tarvitaan kuitenkin lisää tietoa. Kela tilaa kirjallisuuskatsauksen, jossa teemaa selvitetään. 

Kartoittavan kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on koota tietoa siitä, millaisin keinoin vertaistukea voidaan rakentaa kuntoutuksessa. Katsauksessa tulee selvittää, kuinka vertaistuki muodostuu ja kuinka muodostumista on mahdollista edistää kuntoutuksessa. Lisäksi tulee selvittää, kuinka vertaistuki muodostuu erityisesti etäkuntoutuksessa.

Katsaukseen otetaan mukaan määrällisiä, laadullisia ja monimenetelmäisiä tutkimuksia, tapaustutkimuksia sekä systemaattisia katsauksia. Katsaukseen otetaan mukaan alkuperäistutkimuksia, selvityksiä tai katsauksia, jotka on julkaistu vuodesta 2000 alkaen. Katsaus toteutetaan kartoittavana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimussuunnitelmassa voidaan tehdä harkinnan mukaan kohderyhmään liittyviä rajauksia.  Kustannusarvio enintään 50 000 €.

Osatyökykyisyys -katsaus

Osatyökykyisyyden hyödyntäminen on tärkeää niin yhteiskunnan tuottavuuden kuin yksilön toimintakyvyn ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Usein kuitenkin on epäselvää, mitä osatyökykyisyydellä tarkoitetaan: kuka on osatyökykyinen?

Kela tilaa kartoittavan kirjallisuuskatsauksen, jonka tavoite on koota tietoa osatyökykyisyyden määrittelystä.  

  • Millaisia sisältöjä osatyökykyisyydelle annetaan tutkimuskirjallisuudessa, etuus- ja palvelujärjestelmässä sekä eri politiikkasektoreilla, kuten työvoima ja sosiaalipolitiikassa?
  • Miten työttömien osatyökykyisyys tunnistetaan?
  • Eroaako osatyökykyisyyden määrittely Pohjoismaissa?

Katsaukseen tulee sisällyttää määrällisiä, laadullisia ja monimenetelmäisiä tutkimuksia, tapaustutkimuksia sekä systemaattisia katsauksia. Katsaukseen otetaan mukaan alkuperäistutkimuksia, selvityksiä tai katsauksia, jotka on julkaistu vuodesta 2010 alkaen. Katsausta voi täydentää asiantuntijahaastatteluin. Kustannusarvio enintään 60 000 €.

Kartoittava kirjallisuuskatsaus lääkkeet ja kestävä kehitys –teemasta

Lääkkeiden elinkaaressa ympäristönäkökulmat ja kestävä kehitys ovat nousseet yhä tärkeämmiksi globaaleiksi teemoiksi. Kuitenkaan esimerkiksi lääkkeiden hintaa tai korvattavuutta käsiteltäessä näitä tekijöitä ei yleisesti huomioida. Tutkimuksen tavoitteena on koota kirjallisuuskatsauksen avulla tietoa, miten ympäristötekijöitä ja kestävän kehityksen näkökulmia on huomioitu tai voitaisiin huomioida lääkkeiden hintaa ja korvattavuutta arvioitaessa. Kustannusarvio enintään 100 000 €.

Miten hammashoidon sairausvakuutuskorvaukset olisi kohdennettava, jotta korvauksilla saataisiin mahdollisimman suuri terveyshyöty?

Kela korvaa sairausvakuutuksesta osan kustannuksista, jotka aiheutuvat yksityisessä terveydenhuollossa annetusta hammashoidosta. Kelan maksamat korvaukset täydentävät julkisen sektorin tuottamia suun terveydenhuollon palveluja. Sekä toimenpidekohtaiset asiakasmaksut julkisella sektorilla että Kelan maksamat hammashoidon korvaukset perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen.

  • Mihin toimenpidekohtaisiin tai mahdollisesti useasta toimenpiteestä koostuviin kokonaisuuksiin hammashoitoon käytettävissä olevat sairausvakuutuskorvausvarat pitäisi kohdentaa, jotta saataisiin mahdollisimman suuri terveyshyöty?

Aihetta on suotavaa tutkia laajemmin kuin rekisterien pohjalta, esim. lisäksi potilasasiakirjamerkinnöistä. Tutkimukseen on sisällytettävä mahdollisuuksien mukaan myös kansainvälistä vertailua. Kustannusarvio enintään 100 000 € (Kelan osuus hankkeesta).

Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin