Kela’s Info TraySkip to content
This article has not been translated into English.

Sote-ammattilaiset etsivät Kela-tietoa monista lähteistä – yhtenäistämällä koulutustoimintaa Kela voisi vastata tarpeisiin paremmin

Published 13.6.2024Edited 13.6.2024

Sote-ammattilaiset pitävät Kelan tuottamaa palveluihin ja etuuksiin liittyvää koulutusta tärkeänä ja merkityksellisenä. Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projektissa kehitetyt käytännöt ovat sujuvoittaneet koulutusten järjestämistä. Projekti ja siihen liittyvä tutkimus jatkuvat vuoden 2024 loppuun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaaminen Kelan palveluista ja etuuksista muodostaa perustan asiakkaiden ohjaamiselle oikealle palvelupolulle, kuten esimerkiksi kuntoutukseen. Kelan aiemmissa kehittämishankkeissa on havaittu, että sote-toimijoilla on suuri tarve saada lisää tietoa Kela-asioista. Sosiaaliturvakomitea nosti välimietinnössään 2023 esiin, että Suomessa ei riittävän hyvin tunnisteta ihmisten tarvetta palveluille ja etuuksille eikä heitä ohjata riittävän hyvin niiden pariin. Lisäksi sosiaaliturvakomitea totesi, että eri sote-toimijoilla on liian vähän tietoa toisten toimijoiden tarjoamista palveluista ja etuuksista.

Kela on järjestänyt koulutuksia sote-toimijoille pitkään, mutta koulutustoiminta on ollut hajanaista ja pistemäistä. Vuonna 2022 käynnistetyssä Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projektissa on etsitty ratkaisuja tähän. Projektin tarkoituksena on koordinoida sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattua Kelan etuus- ja palvelukoulutusta sekä luoda malli sen valtakunnalliselle toteutukselle.

Sote-ammattilaisille tarjottavien verkkoseminaarien tarkoitus on lisätä Kelan palveluihin ja etuuksiin liittyvää tietoa ja osaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa. Osana projektia Kelan verkkosivuille on luotu ammattilaisille koulutustarjotin, josta löytää kootusti tulevat koulutukset sekä jo toteutuneiden koulutusten tallenteet.  

Projektiin liittyvä tutkimus toteutettiin monimenetelmällisesti. Tutkimuksen aineistoina olivat sähköiset koulutuspalautekyselyt sote-ammattilaisille neljästä koulutuskokonaisuudesta (N=481) sekä Kelan asiantuntijoille suunnattu kysely (N=26) ja haastattelut (N=10).

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan erityisesti koulutuksiin liittyvän viestinnän ja tiedonkulun toteutumista projektin aikana.

Kelan koulutuksista viestitään useita eri väyliä pitkin

Koulutuksiin liittyvää ulkoista viestintää ja markkinointia on projektin aikana toteutettu hyödyntäen useita eri väyliä. Sote-ammattilaisille suunnatussa kyselyssä tiedusteltiin, mitä kautta he olivat saaneet tiedon Kelan järjestämästä koulutuksesta. Yleisintä oli, että vastaaja oli saanut tiedon esihenkilön kautta (35%). Toiseksi eniten tietoa koulutuksista saatiin Kelan uutiskirjeestä (30%). (Kuvio 1.)

Kuvion otsikko: Yleisimmin tieto koulutuksista saatiin esihenkilöiltä. Kuvio näyttää, mitä kautta sote-ammattilainen sai tiedon Kelan järjestämästä koulutuksesta.

Koulutuspalautekyselyihin vastanneet kertoivat, että he toivoisivat koulutuksia koskevaa tiedotusta esimerkiksi suoraan palveluntuottajille, oppilaitoksille tai ammattijärjestöille ja hyvinvointialueiden kautta. Myös ammattijulkaisut sekä erityyppiset sosiaali- ja terveydenhuollon sisältöpalvelut koettiin hyväksi väyläksi tavoittaa esimerkiksi lääkäreitä. 

Koulutusten markkinointia tulisi vielä lisätä

Kelan asiantuntijat arvioivat koulutukseen liittyvän ulkoisen viestinnän toteutuvan kohtalaisen hyvin. Sote-ammattilaisten tavoittamisessa nähtiin jonkin verran haasteita ja koulutuksen mainostuskanavissa kehittämistarpeita. Myös yleisesti ottaen koulutuksiin liittyvää tiedonkulkua tulisi edelleen kehittää.

Kelan asiantuntijoiden mukaan ulkoiseen viestintään tulisi panostaa lisää ja miettiä uusia viestimisen väyliä: he näkivät hyvinvointialueiden sisäiset kanavat tärkeinä ja esittivät uusia ideoita lääkäreiden tavoittamiseen. Olisi myös hyvä jatkossakin mainostaa koulutuksia niin erilaisissa kumppanitapaamisissa kuin henkilökohtaisessa viestinnässä. Avoimuuden lisääminen koulutusten järjestämisestä ja sen vaiheista olisi tärkeää.

Kelan asiantuntijoiden näkemyksen mukaan Kela.fi-sivuilta voi olla välillä haastava löytää tietoa. He pitivät hyvänä onnistumisena sote-ammattilaisille rakennettua koulutustarjotinta, josta koulutukset ovat löydettävissä kootusti ja selkeästi. Tiedon lisääminen tulevista koulutuksista sekä jo toteutuneista koulutuksista tehdyistä tallenteista myös Kelan sisällä edistäisi yhteistyökumppaneiden ohjaamista näiden koulutusten pariin vielä entistä paremmin.

Monet hyödyntävät koulutustallenteita

Sote-ammattilaisilta kysyttiin, mistä he etsivät Kelan etuuksiin ja palveluihin liittyvää tietoa. Lähes kaikki vastaajat (98 %) ilmoittivat käyttävänsä Kela.fi-sivuja tiedon etsimiseen, yli puolet oli tilannut Kelan uutiskirjeen (esim. Terveysinfo, Kela ja hyvinvointialueet -uutiskirje) ja 60 % vastaajista hyödynsi koulutustallenteita. Kelan kuntoutuksen verkkokoulua käytti 12 % kyselyihin vastanneista.

Lisäksi vastaajat etsivät tietoa muun muassa suoraan Kelan asiantuntijoilta, kollegoilta, palvelutuottajien ja järjestöjen sivuilta, tutkimusartikkeleista ja muista julkaisuista, sosiaalisesta mediasta, Kelan viranomaislinjalta ja chatista. Kelaan liittyvää tietoa oli etsitty myös Kelmu -tietojärjestelmästä, Kelan vanhoista koulutusdioista ja YouTubesta sekä kysytty myös asiakkailta ja TE-palveluiden henkilökunnalta.

Jotta saataisiin selville, missä määrin koulutuksista tehtyjä tallenteita hyödynnetään koulutusten jälkeen, tutkimuksessa on seurattu myös neljän koulutuskokonaisuuden (Työikäisen työkykypolku, Mielenterveyden häiriötä sairastavan kuntoutuspolku, Nuoren kuntoutusraha sekä Kun lapsi sairastaa) osalta koulutustallenteiden näyttömääriä yhden kuukauden, kolmen kuukauden ja kuuden kuukauden kohdalla. Koulutukset pilkottiin lyhyemmiksi videoiksi aiheiden mukaisesti. Esimerkiksi toukokuussa 2023 toteutetun Työikäisen työkykypolku -koulutuskokonaisuuden tallenteita katsottiin puolen vuoden aikana satoja kertoja.

Sote-ammattilaisille suunnatun koulutuksen kehittämistyö jatkuu

Tulosten perusteella sote-ammattilaiset etsivät tietoa Kelan palveluista ja etuuksista moninaisia väyliä pitkin. Projektissa on luotu onnistuneesti yhtenäisempiä tapoja Kela-tiedon löytämiseen, kuten koulutustarjotin ja koulutustallenteet toteutuneista valtakunnallisista verkkoseminaareista. Jatkossa on tärkeää lisätä niiden markkinointia edelleen ja tätä kautta lisätä sote-ammattilaisten Kela-osaamista.

Kela-tietoa sote-ammattilaisille -projekti ja -tutkimus ovat käynnissä vielä vuoden 2024 loppuun asti. Kehittämistyötä jatketaan ja tutkimustuloksista raportoidaan vielä laajemmin loppuvuoden aikana.

Kirjoittaja

Sonja Tuomisto
erikoistutkija, Kela
sonja.tuomisto@kela.fi

Lue lisää

Mikkola S., Saarnisaari O. & Tuomisto S. 2023. Yhteistä ymmärrystä rakentamassa – Kela järjestää sote-ammattilaisille koulutusta Kelan palveluista ja etuuksista. Puheenvuoro. Sosiaalivakuutus 5.12. 2023. (sosiaalivakuutus.fi)

Sosiaaliturvakomitean välimietintö. (2023). Valtioneuvosto. (julkaisut.valtioneuvosto.fi)

Tuomisto S. & Miettinen S. 2023. Kelan ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön kehittäminen. Monimenetelmällinen tutkimus. Kelan työpapereita; 177. (helda.helsinki.fi)

 

Share this article

Share page to Twitter Share page to Facebook Share page to LinkedIn