Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perustulokokeilun arviointi – mitä tutkitaan ja milloin tulokset julkaistaan?

Olli Kangas, Miska Simanainen, Minna Ylikännö
Julkaistu 23.10.2018

Suomen perustulokokeilu lähenee loppuaan, ja sen tieteellinen arviointitutkimus on nyt käynnissä. Tutkimus tuottaa tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuvien työllisyyteen, tuloihin ja hyvinvointiin. Tulokset selviävät vaiheittain vuosien 2019–2020 aikana.

Sipilän hallitusohjelmaan kirjattu perustulokokeilu alkoi tammikuussa 2017. Kokeilussa mukana oleville henkilöille maksetaan kahden vuoden ajan perustuloa 560 euroa kuukaudessa. 2 000 koehenkilöä valittiin peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea marraskuussa 2016 saaneista 25–58-vuotiaista henkilöistä (175 000 henkilöä).

Perustulokokeilu on poikkeuksellinen yhteiskuntakokeilu sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti, sillä se perustuu satunnaistettuun kenttäkoeasetelmaan. Koska kokeiluun osallistuminen on lisäksi ollut siihen valituille pakollista, kokeilun vaikutuksista voi tehdä luotettavampia arvioita kuin aiemmissa kokeiluissa on ollut mahdollista.

Perustulokokeilu jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka, minkä jälkeen perustulon vaikutuksia voidaan ryhtyä tutkimaan. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen arvioinnin toteuttamisesta. Kela vastaa arviointitutkimuksen kokonaisuuden organisoinnista ja toteuttaa tutkimuksen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Suunnitelman mukaisesti tutkimusryhmä selvittää arvioinnissa perustulon vaikutuksia kansalaisten työllistymiseen ja hyvinvointiin hyödyntämällä rekisteri-, kysely- ja haastatteluaineistoja.

Sekä perustulokokeiluun että sen tulevaan arviointiin kohdistuu suurta kansainvälistä mielenkiintoa.

Kuvio 1. Perustulokokeilun arviointitutkimuksen eteneminen.

Kokeilun vaikutuksia arvioidaan ensisijaisesti rekisteritietojen avulla

Sipilän hallitus on kiinnostunut ensisijaisesti perustulokokeilun työllisyysvaikutuksista.

Työllisyysvaikutuksia voidaan tarkastella viranomaisrekistereihin (Kela, ETK, TEM, Verohallinto) kertyvien tietojen perusteella. Ensimmäiset rekisteritiedot valmistuvat vuoden 2019 alussa. Silloin saadaan tietoa vasta ensimmäisen kokeiluvuoden tuloksista, koska osa rekisteritiedosta valmistuu viiveellä. Koko kokeilujakson 2017–2018 kattava rekisteriaineisto valmistuu aikaisintaan vuoden 2019 lopussa.

Rekisteritutkimuksessa selvitetään perustulon vaikutuksia työssäkäyntiin, veronalaisiin tuloihin, Kelan työttömyysetuuksien käyttöön ja työvoimapoliittisiin palveluihin osallistumiseen.

Tietoa kerätään myös muilla tavoilla

Monet ihmisten elämän kannalta tärkeät asiat jäävät viranomaisrekistereiden tavoittamattomiin. Tämä näkökulma nousi esiin jo kokeilulakia valmisteltaessa, jolloin eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esitti, että kokeilussa tulisi arvioida perustulon vaikutuksia myös kohderyhmän hyvinvointiin.

Tutkimusryhmä toteuttaakin loppuvuodesta 2018 puhelinkyselyn. Strukturoitu kysely luotaa vastaajien kokemuksia heidän yleisestä hyvinvoinnistaan sekä tarkemmin heidän terveydestään, kokemastaan stressistä, toimeentulostaan, luottamuksestaan, asioinnistaan viranomaisten kanssa, ajankäytöstään ja yhteiskunnallisesta osallistumisestaan.

Kysely suunnataan sekä kokeilun osallistujille (2 000 henkeä) että verrokkiryhmälle (5 000 hengen otos). Verrokit ovat saaneet marraskuussa 2016 Kelan työttömyysturvaetuuksia, mutta eivät ole mukana perustulokokeilussa. Kyselytutkimuksessa saadut tiedot yhdistetään rekisteritietoihin, jos vastaaja antaa siihen suostumuksensa.

Kyselytutkimuksessa on osittain hyödynnetty samoja kysymyspattereita kuin muissa vakiintuneissa hyvinvointikyselyissä (mm. European Social Survey, International Social Survey Program, European Union Survey on Income and Living Conditions, ATH).

Rekisteri- ja kyselytutkimuksen lisäksi tutkimusryhmä tekee haastatteluja syvällisemmän kokemustiedon saamiseksi. Haastattelutiedon avulla etsitään täsmentäviä vastauksia ja tulkintoja rekistereiden ja kyselyiden jättämiin aukkokohtiin ja yllättäviin tuloksiin.

Syvähaastattelut toteutetaan alkuvuodesta 2019, jolloin tutkimusryhmällä on alustavaa tietoa rekisteri- ja kyselytutkimuksen tuloksista.

Lisäksi tutkimusryhmä selvittää arviointitutkimuksen osana perustulon kannatusta ja sitä koskevan julkisen keskustelun sisältöä.

Tulokset raportoidaan vaiheittain

Rekisteritutkimuksen ja kyselytutkimuksen alustavia tuloksia julkaistaan ensimmäisen kokeiluvuoden osalta helmikuussa 2019.

Kevään 2019 aikana julkaistaan ensimmäistä tulosraporttia hieman laajempi raportti, jossa on tuloksia myös haastattelututkimuksesta. Varsinainen tutkimusraportti, jossa on kattavat analyysit koko kahden vuoden kokeilusta, valmistuu loppukeväästä 2020.

Arvioinnin valmistuttua tutkimusaineistot pyritään taltioimaan tietosuojaa koskevien lakien mukaisesti myös muiden tutkijaryhmien jatkokäyttöön.

Kuvio 2. Perustulokokeilu 2017–2018.

Olli Kangas
arviointitutkimuksen tieteellinen johtaja
työelämäprofessori, Turun yliopisto
etunimi.sukunimi@utu.fi
Twitter: @ollikan

Minna Ylikännö
johtava tutkija, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi
Twitter: @MYlikanno

Miska Simanainen
tutkija, Kela
etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää:

Perustulokokeilun tutkimushanke

Perustulokokeilu – tietoa asiakkaille

Tiedote 19.10.2018: Perustulokokeilu päättyy vuoden lopussa – näin arviointitutkimus etenee

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin