Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Täydennyskoulutus ja tiedonlähteet biologisista lääkkeistä - kyselytutkimus apteekissa työskenteleville farmaseuteille ja proviisoreille

Julkaistu 1.1.2023

Tiivistelmä 

Johdanto

Biologisten lääkkeiden käyttö yleistyy, ja niiden kustannukset kasvavat. Kustannusten hillitsemiseksi on ehdotettu esimerkiksi biologisten lääkkeiden lääkevaihtoa apteekeissa. Vaikka apteekkivaihtoa ei otettaisi käyttöön, farmasian ammattilaisilla on keskeinen rooli lääkkeisiin liittyvässä 
neuvonnassa. Farmasian ammattilaisten näkemyksiä ja tiedontasoa biologisista lääkkeistä on tutkittu aiemmin, mutta biologisiin lääkkeisiin liittyvästä täydennyskoulutuksesta ja tietolähteistä ei vielä ole tutkittua tietoa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia apteekissa työskentelevien 
farmasian ammattilaisten näkemyksiä biologisiin lääkkeisiin liittyvästä täydennyskoulutuksesta ja biologisten lääkkeiden lääkevaihdosta apteekeissa sekä heidän käyttämiään tiedonlähteitä biologisista lääkkeistä Suomessa.

Aineisto ja menetelmät

Kyselytutkimus, jonka kohdejoukkona olivat apteekeissa työskentelevät farmasian ammattilaiset, toteutettiin Suomen Farmasialiiton ja Suomen Proviisoriyhdistyksen jäsenille syksyllä 2019. Strukturoidut vastaukset analysoitiin käyttäen suoria jakaumia sekä ristiintaulukointia ja 
khii2-testiä. Avoimet vastaukset analysoitiin teemoittelemalla laadullisella sisällönanalyysillä.

Tulokset

Kyselyn lopullinen vastaajamäärä oli 168 farmasian ammattilaista (4 %). Vastaajista 31 % (n = 52) kertoi saaneensa täydennyskoulutusta biologisista lääkkeistä työuransa aikana. Lähes kaikki vastaajat (97 %, n = 161) olivat kiinnostuneita saamaan lisäkoulutusta biologisista lääkkeistä. Yleisimmin käytetyt tiedonlähteet olivat tietokannat sekä terveydenhuollon ammattilaiset ja kollegat. Vastaajat, joilla oli työkokemusta alle viisi vuotta, käyttivät tietokantoja yleisimmin (p = 0,001). Avoimeen kysymykseen vastanneet (n = 38) toivat useimmiten esille tarpeen lisäkoulutukselle 
biologisista lääkkeistä (n = 20). Lisäksi 12 vastaajaa toi esille kantansa biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoon: seitsemän kannatti apteekkivaihtoa ja viisi ei ollut valmis vaihtamaan biologisia lääkkeitä apteekissa. 

Johtopäätökset

Farmasian ammattilaiset ovat saaneet jonkin verran koulutusta biologisista lääkkeistä. Lisäkoulutusta kuitenkin tarvitaan. Farmasian ammattilaisilla on tärkeä rooli lääkkeisiin liittyvässä neuvonnassa nyt ja tulevaisuudessa, joten ammattilaisten riittävä koulutus ja osaaminen sekä tietolähteiden ajantasaisuus ja hyvä saavutettavuus tulee varmistaa.

Lue koko artikkeli (dosis.fi)

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Sarnola, K., Kauppinen, H., & Siitonen, P. (2023). Täydennyskoulutus ja tiedonlähteet biologisista lääkkeistä: kyselytutkimus apteekissa työskenteleville farmaseuteille ja proviisoreille. Dosis, 39(1), 36-49. https://dosis.fi/wp-content/uploads/2023/03/036%E2%80%93049_Dosis_123_Sarnola.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin