Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Perhevapaamallit äitien puntarissa

Julkaistu 25.4.2017

Kysyimme pienten lasten äitien mielipiteitä perhevapaiden uudistamisesta. Suosituimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui 6+6+6-malli, jossa yksi vanhempainvapaajakso on varattu äidille, yksi isälle ja yksi vanhempien kesken vapaasti jaettavaksi.

Perhevapaajärjestelmän uudistamisesta on keskusteltu kevään aikana vilkkaasti.

Nykyisen järjestelmän ongelmiksi on nostettu muun muassa kotihoidontukijärjestelmän ylläpitämät äitien pitkät poissaolot työelämästä, hoivan ja perhevapaista johtuvien työurakatkosten kohdentuminen pääosin naisille, heikot mahdollisuudet työelämän ja lapsenhoidon yhdistämiseen ja järjestelmän jäykkyys.

Alun perin THL:n (Salmi 2010) esittelemä 6+6+6-malli (Avautuu uuteen välilehteen)on lyhyen ajan sisällä saanut rinnalleen useita kilpailevia ehdotuksia perhevapaiden uudistamiseksi. Hallituspuolueista omat perhevapaaohjelmansa ovat julkistaneet kokoomus(Avautuu uuteen välilehteen) (Orpo ym. 2017) ja keskusta(Avautuu uuteen välilehteen) (2016), ja oppositiopuolueista mm. vihreät(Avautuu uuteen välilehteen) (2016) ja SDP(Avautuu uuteen välilehteen) (2017).

Myös työmarkkinajärjestöt ovat olleet aktiivisia keskustelussa perhevapaista. EK(Avautuu uuteen välilehteen) (Oksala 2017) julkisti perhevapaamallinsa alkuvuodesta, ja kokoomuksen malli on hyvin lähellä alun perin SAK:n kehittelemää ehdotusta (Avautuu uuteen välilehteen)(SAK 2016).

Perhevapaiden uudistamiselle löytyy siis selvästi poliittista tahtoa.

Perhevapaiden uudistaminen teemana Kelan Äitiyspakkauskyselyssä 2017

Vaikka perhevapaiden uudistamisesta keskustellaan paljon, systemaattista tietoa lapsiperheiden mielipiteistä liittyen järjestelmän uudistamiseen ja vaihtoehtoisiin perhevapaamalleihin on ollut saatavilla niukasti (ks. kuitenkin Salmi ja Närvi 2014; Juutilainen ym. 2016).

Tästä syystä Kelan Äitiyspakkaus-kyselyssä selvitettiin tänä vuonna paitsi pienten lasten äitien mielipiteitä äitiyspakkauksen kehittämisestä, myös näkemyksiä perhevapaamalleista ja perhevapaiden uudistamisesta.

Huhtikuun puolivälissä sähköisesti toteutettu kysely suunnattiin 2 400 satunnaisesti valitulle äidille, joilla on (ainakin) yksi 6 kuukauden – 1,5 vuoden ikäinen lapsi [i]. Kysely kohdistettiin siis niille perheille, joita myös mahdolliset päätökset perhevapaiden uudistamisesta omakohtaisesti koskettaisivat.

Kysely sisälsi kysymyksiä sekä erilaisista perhevapaamalleista että yleisempiä uudistamista koskevia väittämiä. Vastaajia pyydettiin arvioimaan viittä erilaista perhevapaamallia viisiportaisella asteikolla (asteikon ääripäissä kannatan vahvasti—vastustan vahvasti). Kyselyssä arvioitiin EK:n (malli A), THL:n (malli B), SDP:n (malli C), vihreiden (malli D) ja kokoomuksen (malli E) esittämiä perhevapaamalleja [ii].

Koska erilaiset perhevapaamallit eivät edes asiantuntijoille avaudu helposti, malleja havainnollistettiin vastaajille visuaalisesti [iii]. Kunkin mallin kohdalla mainittiin ansiosidonnaisen perhevapaan pituus, äidin ja isän kiintiöt, mahdollisen vanhempien kesken jaettavan vapaan pituus, hoitorahakauden maksimipituus, lapsen ikä kotihoidon päättyessä ja hoitorahan taso verrattuna nykyiseen kotihoidon tukeen.

Kuva 1. EK:n perhevapaamalli, malli A.

Kuva 1. EK:n perhevapaamalli, malli A.

Kuva 2. THL:n 6+6+6-malli, malli B.

Kuva 2. THL:n 6+6+6-malli, malli B.

Kuva 3. SDP:n perhevapaamalli, malli C.

Kuva 3. SDP:n perhevapaamalli, malli C.

Kuva 4. Vihreiden perhevapaamalli, malli D.

Kuva 4. Vihreiden perhevapaamalli, malli D.

Kuva 5. Kokoomuksen perhevapaamalli, malli E.

Kuva 5. Kokoomuksen perhevapaamalli, malli E.

Kysymyksiä ei haluttu kehystää poliittisesti, joten niiden yhteydessä ei mainittu mallien kehittäjätahoja. Vastaajilla oli kuitenkin halutessaan mahdollisuus saada lisätietoa kustakin perhevapaamallista kuvan alla olleen mallin kehittäneen etujärjestön tai puolueen sivuille ohjanneen linkin kautta.

6+6+6 ja valinnanvapaus saavat äideiltä eniten kannatusta

Kyselyn tulosten alustavan analyysin perusteella pienten lasten äidit kannattavat selvästi eniten ns. 6+6+6-mallia. 67 % vastaajista kannattaa kyseistä perhevapaamallia vahvasti tai jossain määrin.

Toiseksi eniten kannatusta saavat SDP:n ja vihreiden perhevapaamallit. SDP:n perhevapaamallia kannattaa vähintään jossain määrin lähes puolet vastaajista (48 %) ja vihreiden mallia 40 % vastaajista.

Selvästi ankarimman tuomion pienten lasten äideiltä saa EK:n malli: yli puolet vastustaa kyseistä mallia vahvasti, ja lähes 80 % vastustaa mallia vahvasti tai jossain määrin.

Myöskään kokoomuksen perhevapaamalli ei saa pienten lasten äideiltä juuri kannatusta: 55 % vastanneista vastustaa mallia vahvasti tai jossain määrin, ja vain 20 % kannattaa mallia.

Kuvio. Vaihtoehtoisten perhevapaamallien kannatus pienten lasten äitien keskuudessa.

6+6+6-mallin suosio kasvanut selvästi

Kela ja THL selvittivät 6+6+6-mallin kannatusta edellisen kerran Perhevapaat-väestökyselyssä vuonna 2013. Tuolloin 2—3-vuotiaiden lasten äideistä ainoastaan 26 % kannatti siirtymistä kyseiseen malliin, ja jopa 58 % vastusti mallia (Juutilainen ym. 2016, 25).

Näyttäisi siis siltä, että ainakin silloin kun 6+6+6-mallia vertaillaan muihin perhevapaamalleihin, sen kannatus on vajaassa viidessä vuodessa aiempaan nähden selvästi vahvistunut.

On mahdollista, että juuri 6+6+6-mallin kannatuksessa näkyy alkuvuoden aikana käyty keskustelu perhevapaiden uudistamisesta. Kyseinen malli nostetaan keskustelussa usein vahvasti esiin sekä referenssinä nykyiselle järjestelmälle että muille ehdotuksille.

Kyseinen perhevapaamalli on siis vastaajille kenties uudempia ja vähemmän julkisuudessa olleita malleja tutumpi, mikä saattaa nostaa mallin kannatusta.

Minkälaisia tekijöitä sitten on EK:n mallin saaman murskatuomion taustalla? Saattaa olla, että vastauksissa heijastuu EK:n malliin sisältyvä vanhempien vapaiden tiukempi kiintiöittäminen. Malli on nimittäin ainoa, joka ei sisällä ansiosidonnaista vapaajaksoa, jonka vanhemmat voivat jakaa keskenään haluamallaan tavalla.

Lisäksi ansiosidonnaisen vapaan jälkeinen hoitovapaa on EK:n mallissa muita lyhyempi, eikä malli sisällä mahdollisuutta kasvattaa vapaan kestoa esim. puolittamalla etuutta.

Kyselyn tulosten tarkempi analyysi tarjoaa tähän ja moneen muuhun perhevapaiden uudistamista koskevaan kysymykseen vastauksia myöhemmin tämän vuoden aikana.

Hanna-Mari Heinonen
tutkija, Kela

Miia Saarikallio-Torp
tutkija, Kela

etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää:

Juutilainen VP, Saarikallio-Torp M., Haataja A. Perhevapaat 2013-väestökyselyn toteutus. Tiedonkeruu, aineiston edustavuus ja perustietoja vastaajista. 2016.

Keskusta. Keskustan perhepaketti.(Avautuu uuteen välilehteen) Keskustan tavoitteet perhevapaajärjestelmän uudistamiseksi. 2016.

Oksala Ilkka. EK:n perhevapaamalli(Avautuu uuteen välilehteen) 28.2.2017.

Orpo Petteri, Vartiainen Juhana, Vikman Sofia. Kokoomuksen Perheet ja työelämä -asiakirja.(Avautuu uuteen välilehteen) Kokoomus. 27.2.2017.

Salmi Minna. 6+6+6-malli vanhempainvapaan uudistamiseksi.(Avautuu uuteen välilehteen) Päätösten tueksi/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): 1/2010. 2010.

Salmi Minna, Närvi Johanna. Perhepoliittiset uudistukset ja pienten lasten vanhempien mielipiteet. 2014.

SAK. Perhepalikat uusiksi.(Avautuu uuteen välilehteen) SAK:n malli perhevapaiksi. 2016.

SDP. Vapaammat perhevapaat.(Avautuu uuteen välilehteen) SDP:n malli perhepolitiikan uudistamiseksi. 2017.

Vihreät. Joustoa ja valinnanvapautta perheille.(Avautuu uuteen välilehteen) Vihreä perhepolitiikka. 2016.

[i] Kyselyn vastausosuus oli 33 %, ja aineiston alustavan katoanalyysin perusteella aineisto vastaa kohtalaisen hyvin perusjoukkoa ainakin vastaajien iän ja lasten lukumäärän perusteella.

[ii] Kyseiset perhevapaamalliehdotukset valittiin tarkasteluun, koska ne ovat keskenään erilaisia ja sisältävät konkreettisen ehdotuksen perhevapaiden uudistamiseksi. Keskustan julkaisema perhevapaapaketti(Avautuu uuteen välilehteen) on ohjelmallisempi eikä sisällä riittävästi informaatiota vertailtavissa olevan mallin muotoilemiseksi.

[iii] Kuvat Hanna Tarna, Kelan julkaisu- ja tietopalveluryhmä.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin