Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

Päivitetty 12.2.2024

Avoimen datan aineistossa on tietoja Kelan eläke-etuuden saajista ja keskimääräisisätä etuuksista kuukausitasolla vuodesta 2018 alkaen. Vuoden lopun tietoja on vuodesta 2008 alkaen. Tällä sivulla on

  • linkit datatiedostoihin avoindata.fissä
  • aineiston kuvaus
  • luettelo aineiston muuttujista.

Aineiston kuukausitiedot päivittyvät seuraavan kuun 21. päivään mennessä.

Linkki aineistoon avoindata.fissä: Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet

Datan sisältö

Aineisto sisältää csv- ja json-datatiedoston. Ne on luetteloitu seuraavassa taulukossa.

Datan sisältämät tiedostot
resurssiformaattiresurssin_tyyppiluotuviimeksi_muokattuurlkokoid
data.csvCSVdata2022-01-202023-10-16https://www.avoindata.fi/data/dataset/9af378a3-c235-491d-95fb-7226786250d0/resource/a3be1d46-1c33-4a59-84d4-66a348b1551c/download/data.csv37579340a3be1d46-1c33-4a59-84d4-66a348b1551c
package.jsonJSONmetadata2022-01-202024-01-15https://www.avoindata.fi/data/dataset/9af378a3-c235-491d-95fb-7226786250d0/resource/34b6776b-6987-44bf-aaa1-03a17c6bfde9/download/package.json4726334b6776b-6987-44bf-aaa1-03a17c6bfde9

Aineiston kuvaus

Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet. Aineistossa on tietoja kuukausitasolla vuodesta 2018 alkaen. Vuoden lopun tietoja on vuodesta 2008 alkaen.

Aineisto sisältää seuraavat Kelan eläke-etuudet: kansaneläkkeet, perhe-eläkkeet, lapsikorotukset ja rintamalisät. Kansaneläke voi olla vanhuuseläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä sekä vuoteen 2014 asti työttömyyseläkettä.

Eläke-etuudensaajia aineistossa ovat henkilöt, joille on maksettu tilastointikuukauden aikana tilastointikuukauteen kohdistuvaa eläke-etuutta. Keskimääräinen etuus on tilastointikuukautena maksettujen tilastointikuukautta koskevien etuuksien aritmeettinen keskiarvo. Takautuvasti ajalta ennen tilastointikuukautta maksetut etuudet eivät ole mukana keskimäärässä. Tietoja on saajan sukupuolen, iän ja asuinkunnan mukaan sekä etuuksittain luokiteltuina.

Aineiston käyttö

Seuraavassa koodiesimerkissä aineisto ladataan csv-muodossa ohjelmallisesti. Voit ladata csv:n myös manuaalisesti. Tiedosto on pilkuin eroteltu csv-tiedosto.

library(ckanr)
library(dplyr)
library(knitr)
library(glue)
library(purrr)
ckanr_setup(url = "https://www.avoindata.fi/data/fi/")

x <- package_search(q = "Kela", fq = "title:Kelan eläke-etuuden")

resources <- x$results[[2]]$resources

data <- readr::read_csv(resources[[1]]$url) # Lataa data vuodelta 2023
meta <- jsonlite::fromJSON(txt = resources[[8]]$url) # Lataa metadata

Datan muuttujatiedot

Seuraavalla koodilla voit hakea datan muuttujatiedot:

meta$resources$schema$fields[[1]] |>
  select(-values) |>
  kable(format = "html", caption = "Datan muuttujatiedot")
Datan muuttujatiedot
nametypeformatdescription
aikatyyppistringdefaultAineiston aikatyyppi. Tässä aineistossa aina ‘Kuukausi’. Vanhojen vuosien kaikkien kuukausien data ei ole tallessa, joten vuosilta 2008–2017 aineistossa on vain joulukuun (VVVV12) tilanne.
kuukausi_nrointegerdefaultKuukausitason aineistossa tarkastelukuukauden numero.
vuosikuukausiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi ja kuukausi, muotoa VVVVKK.
vuosiintegerdefaultTarkastelujakson vuosi.
kunta_nrostringdefaultKunnan numero tilastointipäivänä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. Arvo ‘199’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä on alle 4 tai että kuntatieto puuttuu. Koko maan kohdalla saa arvon ‘000’.
kunta_nimistringdefaultKunnan nimi tilastointipäivänä. Tilastokeskuksen kuntaluokittelu. (Huomautus. Ennen vuotta 2014 lakanneiden kuntien nimet näkyvät aineistossa kuntanumerona). ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla ryhmän lukumäärä on alle 4, kuntatieto puuttuu tai asuinmaa on ulkomailla.
ikaryhmastringdefaultSaajan ikäryhmä tilastointijakson lopussa, 5 vuoden välein. ‘Tieto puuttuu’ on vakioteksti ryhmän lukumäärän ollessa alle 4 tai tieto puuttuu.
sukupuolistringdefaultSukupuoli: Mies Nainen ‘Tuntematon’ tarkoittaa, että kuntatasolla saajien lukumäärä samassa ryhmässä on alle 4 tai että tieto puuttuu.
etuusstringdefaultEtuuslaji. Henkilöllä voi samanaikaisesti olla useita etuuslajeja, esimerkiksi vanhuuseläkkeensaajalla rintamalisä, ylimääräinen rintamalisä ja lapsikorotus. Puuttuvan/piilotetun tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
asuinmaastringdefaultAsuinmaa. Saa arvot Suomi tai Muu maa. Puuttuvan tiedon vakioteksti: ‘Tieto puuttuu’.
saaja_lkmnumberdefaultSaajien lukumäärä tarkastelujakson aikana.
maksettu_laskenta_eurnumberdefaultMaksettu rahamäärä keskimääräisen etuuden laskentaa varten.

Datan ensimmäisten rivien haku

Datan ensimmäiset rivit voit hakea seuraavalla koodilla:

head(data)  |> kable(format = "markdown", caption = "Datan ensimmäiset rivit")
Datan ensimmäiset rivit
aikatyyppikuukausi_nrovuosikuukausivuosikunta_nrokunta_nimiikaryhmasukupuolietuusasuinmaasaaja_lkmmaksettu_laskenta_eur
Kuukausi12023012023946Vöyri25-29MiesYhteensäSuomi53663.35
Kuukausi12023012023946Vöyri25-29MiesKansaneläkkeet yhteensäYhteensä53663.35
Kuukausi12023012023946Vöyri25-29MiesKansaneläkkeet yhteensäSuomi53663.35
Kuukausi12023012023946Vöyri25-29Mies-Työkyvyttömyyseläke yhteensäYhteensä53663.35
Kuukausi12023012023946Vöyri25-29Mies-Työkyvyttömyyseläke yhteensäSuomi53663.35
Kuukausi12023012023946Vöyri25-29Mies—Toistaiseksi myönn.tkv.eläkeYhteensä42930.68

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin