Siirry sisältöön

Rahoitetut tutkimushankkeet (KKRL 12. §:n mukaiset tutkimusvarat)

Julkaistu 9.6.2023

Myönnetty rahoitus 2023

Kohdennettu haku 

Itä-Suomen yliopisto: Osatyökykyisyys-katsaus

Itä-Suomen yliopisto: Ympäristönäkökohtien ja kestävän kehityksen huomioiminen lääkkeiden hinnan ja korvattavuuden arvioinnissa, kartoittava kirjallisuuskatsaus

Itä-Suomen yliopisto: Suun terveydenhuollon vaikuttavuus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Vertaistuen rakentuminen kuntoutuksessa: Kartoittava kirjallisuuskatsaus (VERKKA)

Oulun ammattikorkeakoulu: Työttömien työkykyä ja työllistymistä edistävät palvelut, niiden vaikuttavuus ja merkityksellisyys

Myönnetty rahoitus 2022

Kohdennettu haku 

Tampereen yliopisto: Kuntoutusrahan merkitys toimijuudelle Kelan ammatillisen kuntoutuksen aikana

Itä- Suomen yliopisto: Hoitosuositusten mukaiset hoitokäytännöt ja poikkeamia selittävät tekijät

Laurea-ammattikorkeakoulu: Ikääntyvän väestön toimintakyky, kuntoutus ja terveysetuudet vuosina 2017–2021

Työterveyslaitos: Lyhytpsykoterapia osana tulevaisuuden työterveyshuoltoa

Myönnetty rahoitus 2021

Yleinen haku

Itä-Suomen yliopisto: Iäkkäiden järkevää lääkehoitoa tukevien keinojen implementoituminen

Helsingin yliopisto: Individual Placement and Support and Institutional Structures (IPS-IS)

Helsingin yliopisto: Sairauspäivärahajaksojen muutokset: sekundaaripreventio kipua ja mielenterveysoireita raportoivilla

Kohdennettu haku

Helsingin yliopisto: Vakuutuslääketieteellinen arviointi muissa EU-maissa

Itä-Suomen yliopisto: Lääkejäte Suomessa- Tutkimus apteekkeihin palautettujen lääkkeiden taloudellisesta arvosta

Itä-Suomen yliopisto: Reseptien uudistaminen ja lääkehoidon seuranta - Rekisteritutkimus potilasta kohtaamatta uudistetuista lääkityksistä ja terveydenhuollon palvelujen käytöstä

Itä-Suomen Yliopisto: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kuntoutuspsykoterapian haitoista

Jyväskylän yliopisto: Kirjallisuuskatsaus etäkuntoutuksesta: psykoterapia ja siihen liittyvät etäkuntoutus ja –hoitomenetelmät

Kuntoutussäätiö: Etämuotoinen neuropsykologinen kuntoutus –kirjallisuuskatsaus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Etäkuntoutus fysioterapian ja toimintaterapian vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa

NHG Finland Oy: Sairauspoissaolon tarpeen arviointia koskevan Käypä hoito -suosituksen vaikutukset

Tampereen korkeakoulusäätiö: Työterveyshuollon korvausuudistuksen vaikutukset

Tarumusiikki Oy: Etämusiikkiterapia: Systemaattinen katsaus kirjallisuuteen

Työterveyslaitos: Kuntoutuspsykoterapian käyttö väestöryhmittäin ja alueellisesti Suomessa

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö: Kuntoutumisvalmius ja toimijuus kuntoutuksessa - sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumissa

Joustava haku

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu: Kilpailuedun muodostuminen terveyspalvelualan kilpailuympäristössä (KEMUT)

Työterveyslaitos: Palvelukehitys työterveyshuollon toimintaympäristön muutoksissa (PALMU)

Myönnetty rahoitus 2020

Aalto-yliopisto: Hammashoitokorvausten muutosten vaikutukset yksityisen ja julkisen hammashoidon käyttöön

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu: Kilpailun ja sääntelyn vaikutukset lääkemarkkinoiden toimintaan Pohjoismaissa

Fimea ja Kela: Lääkkeiden saatavuushäiriöiden vaikutukset potilaiden lääkehoitoon, kustannuksiin ja hintoihin sekä lääkemarkkinoihin: empiirinen tutkimus sairausvakuutuksesta korvattavista lääkkeistä

Helsingin yliopisto: Nuorten aikuisten mielenterveys, sairauspoissaolot ja työolosuhteet

Jyväskylän yliopisto: Kehityksellisen kielihäiriön ennaltaehkäisy –hanke, osatutkimus 3: Mitkä puheen ymmärtämisen kuntoutuksen piirteet ovat yhteydessä sen tehokkuuteen? Katsaus tutkimuskirjallisuuteen.

Jyväskylän yliopisto: Oppimisvaikeuksien pysyvyys ja niiden yhteys aikuisuuden elämänkulkuun: ennaltaehkäisevät ja suojaavat tekijät

Jyväskylän yliopisto: Toivo ja toiveikkuus ammatillisessa kuntoutuksessa

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Vaativa lääkinnällinen kuntoutus, kehitysvammaisten kuntoutus (VAKEVA) -arviointitutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Muistisairauksien ehkäisytutkimus FINGERin pitkäaikaisvaikutukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Sosiaalivakuutus sairauksien taloudellisen taakan tasaajana: tutkimus syöpään sairastuneista

Työterveyslaitos: Kuntoutuspsykoterapian vaikuttavuus ja käyttö työikäisessä väestössä Suomessa

Myönnetty rahoitus 2019

Kelan tutkimusyksikkö: Muuttuva sairausvakuutus ja yksilön oikeus rajat ylittäviin terveyspalveluihin

Kelan tutkimusyksikkö: Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaaliturvaetuuksien käyttö ja kustannukset Oulussa 2013-2018 (ns. Oulu-hanke)

Kelan tutkimusryhmä: Tiedolla ohjaamisen tutkimushanke - Pilottivaiheen tutkimus

Jyväskylän yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta: Virtuaalikuntoutus, lisätty todellisuus ja robotiikka - vaikuttavuus ja merkityksellisyys

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: ICF-luokituksen yksilötekijät kuntoutuksen tutkimuksessa ja käytännöissä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote): Lonkkamurtuma- ja hauraus-raihnausoireyhtymäpotilaiden kotikuntoutus (KauKoIKÄ-hanke)

Itä-Suomen yliopisto, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos: Iäkkäiden järkevää lääkehoitoa tukevien keinojen implementoituminen

Työterveyslaitos: Lääkäriohjeiden vaikutus työntekijöiden sairauspoissaoloihin tuki-ja liikuntaelinten kiputiloissa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Monisairastavuus: haasteet hoidon, kuntoutuksen ja sosiaaliturvaetuuksien tasa-arvon kannalta (MOLTO-EQ)

Nordic Healthcare Group (NHG): Korvaako yksityinen vakuutus jatkossa Kela-korvatun sairaanhoidon?

NHG Consulting Oy: Työterveyshuollon korvausjärjestelmän kehittäminen

Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta: Lasten ja nuorten lääkekäyttö ja sitä ennustavat perhe- ja aluetekijät

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE): Kelan lääkemääräyspalautteen vaikutus lääkemääräämiseen

Kuntoutussäätiö: Mielenterveyden häiriöt ja opiskelu - opinnoissa koetut vaikeudet sekä kuntoutuksen tarve ja kohdentuminen opiskelijoilla

Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto: Oraalisten syöpälääkkeiden arkivaikuttavuus

Myönnetty rahoitus 2018

Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos: Rekisteritutkimus tyypin 2 diabeetikkojen hoitotasapainosta ja lääkehoitojen vaikuttavuudesta

Helsingin yliopisto: Luki- ja kielihäiriöiden hermostollinen perusta, biomarkkerit ja kuntoutuvuus

Kelan tutkimusryhmä: Sairauspäiväraha sote-järjestelmän osana

HYKS Akuutti: Istukan kuljettajaproteiinivälitteiset lääkeinteraktiot ja riskit raskauden kannalta

Itä-Suomen yliopisto: Lääkkeiden käyttäjien kokemukset Omakannan käytöstä ja hyödynnettävyydestä

HUS/HYKS lasten ja nuorten sairaala ja Helsingin yliopisto: Alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoosilääkitys Suomessa

Jyväskylän yliopisto: UUPU - Verkko-ohjelma pitkäaikaissairaan lapsen vanhemman tukena - satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Jyväskylän ammattikorkeakoulu: Ikääntyneiden ryhmämuotoisen kuntoutusintervention arviointi- ja seurantatyökalun kehittäminen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu: Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus toimintaterapian vaikutuksista kehitysvammaisen lapsen tai nuoren arjessa toimimiseen ja osallistumiseen

Kelan tutkimusryhmä: Lääkekorvausjärjestelmä ja toimeentulotuki

Kelan tutkimusryhmä: Haavoittuvaiset lapsiperheet. Äitien terveys, hyvinvointi sekä työn ja perheen yhteensovittaminen

Niuvanniemen sairaala: Skitsofreniaa sairastavien lääkehoidon onnistuminen ennen ja jälkeen alkuomavastuun käyttöönoton

NHG Consulting Oy: Toimeentulotukiasiakkaiden sosiaalipalveluiden kokonaiskustannukset

Summaryx Oy: Systemaattinen katsaus virtuaalitodellisuuden vaikuttavuudesta kivun hoidossa

Tampereen yliopisto: Luontolähtöinen interventio kuntoutusmuotona masennuspotilailla

THL: Suomessa asuvien maahanmuuttajien mielenterveys - osatutkimus psyykenlääkkeiden käytöstä

Myönnetty rahoitus 2017

Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu: Lääkkeiden hinnat, lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkemarkkinoiden sääntely

FCG Konsultointi: YTHS:n kustannusvaikuttavuuden ja toiminnan ohjaaminen

Fimea: Biosimilaarien käyttöönotto - asenteet ja käytännöt

Itä-Suomen yliopisto: Krooniset sairaudet, terveyspalveluiden ja lääkkeiden käyttö ja sen aiheuttamat kustannukset lapsuudesta lähtien

Itä-Suomen yliopisto: Ruokaa mielelle: Motivoiva, voimavarakeskeinen ryhmämuotoinen ravitsemuskuntoutus masennuksen hoidossa

Itä-Suomen yliopisto: Tutkimus sähköisten reseptien uudistamiskäytännöistä ja lääkehoidon seurannasta terveyskeskuksissa

Itä-Suomen yliopisto: Tyypin 2 diabeetikoiden lääkekäyttö ja siihen vaikuttavat tekijät 2016–2017

Itä-Suomen yliopisto: Viitehintajärjestelmään liittyvän neuvonnan toteutuminen apteekeissa ja lääkärin vastaanotolla

Jyväskylän yliopisto, informaatioteknologian tiedekunta: Kelan vammaisetuuksia saavien henkilöiden palvelu- ja etuuskokonaisuudet

Kelan tutkimusryhmä: Kelan asiakkaiden ohjautuminen kuntouttavaan työtoimintaan. Työmarkkinatuen rahoitusuudistuksen vaikutuksia

Kelan tutkimusryhmä: Lääkkeiden kysynnän hintajousto

NHG Consulting: Uuden soten rahoitusvälineet: henkilökohtainen budjetti, palvelu-/asiakasseteli ja kapitaalirahoitus

Oulun yliopisto: Esiselvitys eri sektorien järjestämien henkilökuljetusten päällekkäisyydestä Pohjois-Pohjanmaalla

Oulun yliopisto: Paikkatietopohjainen henkilökuljetusten yhdistämismahdollisuuksien arviointi

Oulun yliopisto: Lasten vaativan lääkinnällisen puheterapiakuntoutuksen valtakunnallinen selvitys (osa 1)

OYS, Fysiatria: Faskiamanipulaation ja liikekontrolliharjoittelun vaikuttavuus krooniseen alaselkäkipuun

Palkansaajien tutkimuslaitos: Osa-aikatyön vaikutus sairastavuuteen ja työssä jatkamiseen vanhemmilla työntekijöillä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: YTHS:n sähköisen terveyskyselyn toimivuus

Tampereen yliopisto: Kuntoutus, palvelut ja työllistyminen. Nuorten kuntoutusrahaa saavien yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavat käytännöt

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden terveys

Turun kauppakorkeakoulu Centre for Collaborative Research: Markkinoiden toimivuus ja kilpailu yksityisissä terveyspalveluissa

Työterveyslaitos: Etänä toteutettava työpaikkaselvitys (etäTPS)

Työterveyslaitos: Sickness certification practices: effects on future sick leave and associated costs – A Cochrane systematic review

UKK-instituutti: Vaikuttavaa elintapaohjausta diabeetikoilla

Myönnetty rahoitus 2016

Työterveyslaitos: Sairauspoissaolojen kesto ja onnistunut työhön paluu eri sairauksissa - Meta-analyysi

Diakonia-ammattikorkeakoulu: TYP-toiminnan johtaminen monialaisessa yhteispalvelupisteessä ja kunnan palvelujen rajapinnoilla

Helsingin yliopisto, Neurotieteen tutkimuskeskus: Tietokonepelien potentiaali uutena terapeuttisena menetelmänä masennuksen hoidossa

Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos: Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu paikallisena hallintana

Helsingin yliopisto, kliinisen farmasian ryhmä: Iäkkäiden hoidollisesti merkittävien lääkitysriskien syntyminen ja hallinta kotihoidossa

Itä-Suomen yliopisto: Sähköinen resepti ja lääkitysturvallisuus - Tutkimus reseptipoikkeamista suomalaisissa apteekeissa

Jyväskylän yliopisto: Fysioterapian vaikuttavuus vaativassa lääkinnällisessä AVH- ja MS-kuntoutuksessa, järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Jyväskylän yliopisto: Noninvasive methods on decreasing hyperreflexia in stroke

Jyväskylän yliopisto: Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille - satunnaistettu kontrolloitu tutkimus

Kelan tutkimusryhmä: Viitehintajärjestelmän vaikutukset lääkemarkkinoiden rakenteeseen ja hintakilpailuun

Oulun yliopisto, maantieteen tutkimusyksikkö: Pirkanmaan erva-alueen taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: FinTerveys 2017

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Muistisairauksien ehkäisy elintapaintervention avulla: FINGER-tutkimus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: Lasten neuropsykiatristen häiriöiden ja tunne-elämän sekä käyttäytymisen häiriöiden hoito ja kuntoutus

Metropolia amk: Mielenterveyskuntoutujan yksilöllinen ja osallistava toimintaterapia: systemaattinen kirjallisuuskatsaus

NHG Consulting: Suun terveydenhuollon vaikuttavuusperustaisen korvausmallin kehittäminen

NHG Consulting: Erot eräiden sairauksien hoitoprosesseissa julkisen ja yksityisten palveluntuottajien välillä Oulussa - juurihoito

Jaa tämä artikkeli
Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin