Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Lasten ja perheiden arjen tukeminen: Ammattilaisten kokemuksia Kelan neuropsykiatrisen LAKU-perhekuntoutuksen toimivuudesta

Julkaistu 14.11.2023

Tiivistelmä

Tämä arviointitutkimus kohdistuu Kelan harkinnanvaraiseen LAKU-perhekuntoutukseen, joka on tarkoitettu lapsille tai nuo­rille, joilla on diagnosoitu kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, ja heidän perheilleen. Tutkimuksessa tarkastellaan 1) kun­toutukseen ohjautumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä, 2) lasten ja perheiden osallisuutta tukevia toteutustapoja, 3) kuntoutuk­sen perhelähtöisyyttä ja arkeen nivoutumista, 4) kuntoutuksen yhteistoimintaa ja 5) koettuja hyötyjä. Aineisto koostui kyselyistä ja teemahaastatteluista kuntoutuksen palveluntuottajille (kysely n = 29 / teemahaastattelu n = 20), lähettäville tahoille (n = 54/13) ja opettajille (n = 18/7). Määrälliset aineistot kuvattiin frekvensseinä ja keskiarvoina, laadulliset aineistot analysoitiin osin aineistoläh­töisesti, osin teoriaohjaavasti. Neuropsykiatrista asiantuntemusta vaativien palveluiden saatavuudessa kuvattiin haasteita. Varhai­seen tukeen koettiin tarvittavan enemmän matalan kynnyksen palveluita. LAKU-perhekuntoutus koettiin hyvänä muita palve­luita täydentävänä tai jopa korvaavana palveluna. Etuna pidettiin koko perheen mukaan ottamista ja kuntoutuksen pitkää kestoa. Palvelukuvaukseen toivottiin lisää perheen yksilölliset tarpeet huomioivaa joustoa. Opettajat kokivat jääneensä ulkopuolisiksi lapsen kuntoutumisen tukijoina. Yhteistoiminnan toteutumista vaikeuttivat tiedon puute ja organisaatioiden erilaiset toiminta­tavat. Ammattilaiset kokivat perhekuntoutuksen vaikuttaneen myönteisesti lapsen ja perheen toimintaan. Lasten ja perheiden palveluita tulee selkeyttää vastaamaan elämänvaiheiden erilai­siin haasteisiin. Hyvinvointipalveluiden ja opetustoimen väliseen yhteistoimintaan tarvitaan yhteisiä toimintamalleja ja resurssien uudenlaista kohdistamista. Tutkimusta tarvitaan lisää erityisesti asiakasnäkökulmasta sekä kuntoutuksen pitkäaikaisista vaikutuk­sista.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Tiina Lautamo, Annastiina Vesterinen, Anu Kippola-Pääkkönen

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Lautamo, T., Vesterinen, A., & Kippola-Pääkkönen, A. (2023). Lasten ja perheiden arjen tukeminen: Ammattilaisten kokemuksia Kelan neuropsykiatrisen LAKU-perhekuntoutuksen toimivuudesta. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231110144627

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin