Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Maahanmuuttajille Kelan etuuksia valtaväestöä yleisemmin

Julkaistu 3.12.2020

Tuoreessa työpaperissa selvitimme, kuinka paljon Suomeen muuttaneet käyttivät Kelan etuuksia valtaväestöön verrattuna vuonna 2018. Maahanmuuttajien saamia Kelan etuuksia tarkasteltiin euroina ja saajien osuutena väestöryhmästä.

Tarkastelun kohteena ovat Kelan maksamat toimeentuloa turvaavat sosiaaliturvaetuudet, joita maksettiin vuonna 2018 yhteensä 10,7 miljardia euroa.

Suurimmat etuudet euroissa mitattuna olivat asumistuet, joita maksettiin hieman yli 2 miljardia euroa sekä työttömyysturvaetuudet työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, joita maksettiin yhteensä hieman alle 2 miljardia euroa. Lapsilisää ja vanhuuseläkettä maksettiin kumpaakin noin 1,2 miljardia euroa. Vähiten rahaa meni takuueläkkeiden maksuun, yhteensä 210 miljoonaa euroa.

Maahanmuuttajille 13 % toimeentuloa turvaavista etuuksista

Maahanmuuttajille 10,7 miljardin euron summasta maksettiin yhteensä 1,36 miljardia euroa (13 %) ja Suomessa syntyneille 9,32 miljardia euroa (87 %).

Maahanmuuttajille maksettu osuus vaihteli merkittävästi eri etuuksien välillä. Osuus oli suurin takuueläkkeessä, josta maksettiin maahanmuuttajille 29 prosenttia ja lähes yhtä suuri työttömyysturvassa, josta maksettiin maahanmuuttajille 27 prosenttia. Toimeentulotuesta maahanmuuttajille maksettiin 20 prosenttia ja asumistuista 14 prosenttia. Vanhuuseläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä kummastakin maksettiin maahanmuuttajille vain 2 prosenttia.

Graafi: Kelan etuuksista 13 % maahanmuuttajille. Kelan maksamat toimeentuloa turvaavat etuudet vuonna 2018, yhteensä 10,7 mrd.euroa.
 

Väestömäärään suhteutettuna etuuksia maksettiin keskimäärin 2 243 euroa vuodessa Suomessa syntynyttä henkilöä kohden ja 4 676 euroa vuodessa maahanmuuttajaa kohden. Perhe-etuuksia, opintorahaa, sairauspäivärahaetuuksia ja Kelan eläkkeitä maksettiin yhteensä saman verran maahanmuuttajille ja Suomessa syntyneille, noin 1 200–1 300 euroa vuodessa henkilöä kohden.

Ero maahanmuuttajien ja Suomessa syntyneiden välillä muodostuu työttömyysturvan, asumistukien ja toimeentulotuen kokonaisuudesta. Suomessa syntynyttä henkilöä kohden näitä etuuksia maksettiin noin 900 euroa vuodessa ja maahanmuuttajaa kohden noin 3 300 euroa vuodessa.

Etuuksien käyttöä tarkasteltiin maahanmuuttajien osalta maaryhmittäin, jotka muodostettiin syntymävaltion mukaan. Ryhmät olivat: EU-maat, Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Aasia, pakolaisten lähtömaat ja muut maat. Ryhmien välillä on merkittäviä eroja Kelan etuuksien käytössä. Henkilöä kohden laskettuna etuuksia maksettiin eniten pakolaisten lähtömaissa syntyneille ja muihin maaryhmiin kuuluville merkittävästi vähemmän. Lisäksi etuuksien käyttöä tarkasteltiin asumisajan ja vakuuttamisen perusteen mukaan. Vakuuttamisen peruste on indikaattori maahanmuuton syystä, joita ovat työ, perhe, humanitäärinen ja muu syy.

Etuuksien saaminen maahanmuuttajilla valtaväestöä yleisempää

Maahanmuuttajat saivat erityisesti työttömyysturvaa, asumistukia ja perustoimeentulotukea muuta väestöä yleisemmin. Maahanmuuttajista asumistukia sai 34 prosenttia, työttömyysturvaa 26 prosenttia ja perustoimeentulotukea 22 prosenttia. Muusta väestöstä asumistukia sai 17 prosenttia, työttömyysturvaa 7 prosenttia ja perustoimeentulotukea 6 prosenttia.

Heikompi työllisyys ja pienituloisuus lisäävät etuuksien tarvetta. Työttömyysturvaa maksetaan myös kotoutumiskoulutukseen ja muihin TE-palveluihin osallistumisen ajalta. Toimeentulon turvaamisen lisäksi etuudet mahdollistavat siis esimerkiksi suomen kielen opiskelun ja muiden työelämässä tarvittavien valmiuksien hankkimisen.

Lisäksi maahanmuuttajien valtaväestöä nuorempi ikärakenne näkyy etuuksien saannissa. Myös koko väestössä nuorille maksetaan esimerkiksi toimeentulotukea ja asumistukea yleisemmin kuin vanhemmille ikäryhmille. Kaikenikäiset ja myös pidempään Suomessa asuneet maahanmuuttajat saivat asumistukia kuitenkin yleisimmin kuin valtaväestö.

Opintorahaa 18-24-vuotiaat maahanmuuttajat saivat harvemmin kuin Suomessa syntyneet. 18-24-vuotiaat maahanmuuttajat, jotka ovat muuttaneet Suomeen alle 13-vuotiaana, saivat opintorahaa yhtä yleisesti tai yleisemmin kuin valtaväestö.

Saman ikäisiin Suomessa syntyneisiin verrattuna lapsilisän, vanhempainpäivärahan ja kotihoidon tuen saaminen on vain hieman yleisempää. Sairauspäivärahaetuuksia ja työkyvyttömyyseläkettä maahanmuuttajille maksettiin valtaväestöä harvemmin.

Miten selvitys tehtiin?

Tutkimuksen aineisto perustuu Kelan rekisteritietoihin henkilöiden sosiaaliturvaetuuksien käytöstä. Aineisto sisältää kaikki Suomen väestöön 31.12.2018 kuuluneet, 18 vuotta täyttäneet henkilöt, yhteensä 4 432 745 henkilöä.

Maahanmuuttajiksi määriteltiin ulkomailla syntyneet Suomeen muuttaneet henkilöt, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Määritelmän perusteella 291 535 (6,6 %) tutkimusaineistoon kuuluvaa henkilöä määritellään maahanmuuttajiksi.

Venäjällä tai entisessä Neuvostoliitossa syntyneet henkilöt määritellään kuitenkin maahanmuuttajiksi äidinkielestä riippumatta. Ruotsissa syntyneet Suomeen muuttaneet määritellään maahanmuuttajiksi, jos heillä ei ole Suomen kansalaisuutta. Maahanmuuttajien ryhmä sisältää siis Suomeen muuttaneet ulkomaalaistaustaiset. Tekstissä ja kuviossa yksinkertaisuuden vuoksi käytettyyn Suomessa syntyneet -ryhmään kuuluvat myös Suomeen muuttaneet äidinkieleltään suomenkieliset.

Tarkastelun kohteena ovat Kelan vuonna 2018 maksamat toimeentuloa turvaavat sosiaaliturvaetuudet: perustoimeentulotuki, työttömyysturva, yleinen asumistuki, eläkkeensaajan asumistuki, opintoraha, vanhempainpäivärahat, lapsilisä, kotihoidon tuki, sairauspäivärahaetuudet, kansaneläke ja takuueläke.

Kela maksoi etuuksia yhteensä noin 15 miljardia euroa vuonna 2018. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät Kelan etuuksista muun muassa korvatut lääkeostot ja taksimatkat sekä kuntoutus. Muista sosiaaliturvaetuuksista aineistoon eivät sisälly ansiosidonnainen työttömyysturva eikä työeläke.

Etuuden saajaksi on määritelty henkilöt, joille on vuoden 2018 aikana maksettu kyseistä etuutta yhteensä nollaa euroa suurempi summa. Aineiston rajausten ja käytettyjen määritelmien vuoksi maksettujen etuuksien määrä ja saajien lukumäärä voivat poiketa Kelan tilastosta.

Signe Jauhiainen
Tutkimuspäällikkö, Kela

etunimi.sukunimi@kela.fi

Twitter: @SigneJauhiainen

Lue lisää

Jauhiainen, Signe & Raivonen, Leo. Työpapereita 157. Maahanmuuttajien Kelan etuuksien käyttö vuonna 2018. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020120198868(Avautuu uuteen välilehteen)

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin