Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Heikoimmin työllistyvät ohjautuvat palveluihin, joiden yhteys työelämään on kaukaisin

Julkaistu 11.1.2022

Työttömälle on tarjolla monenlaisia palveluita työllistymisen tueksi. Eri palveluista työttömät käyttivät yleisimmin terveyspalveluita. Palvelut kohdentuivat eri tavoin iän, koulutuksen, sairastavuuden ja työhistorian mukaan. Työllistyminen oli todennäköisintä työvoimakoulutukseen osallistuneilla ja harvinaisinta sosiaalipalveluiden asiakkailla. Tämä selvisi juuri ilmestyneessä rekisteritutkimuksessamme, joka koski vuonna 2016 työttömäksi jääneitä oululaisia.

Työttömille on tarjolla erilaisia palveluita, joilla on osin erilaisia tavoitteita. Ihannetilanteessa työttömäksi jäänyt saa oikea-aikaisesti tarvitsemiaan palveluita. Palvelujärjestelmä on kuitenkin hajanainen ja monimutkainen, ja se voi vaikuttaa palveluihin ohjautumiseen. Aiempaa tietoa työttömien palveluiden käytöstä ja käytön yhteydestä työllistymiseen on niukasti.

Tutkimuksemme toi aiempaa kattavamman kokonaiskuvan työttömien eri palveluiden käytöstä. Lisäksi arvioimme palveluihin osallistumisen yhteyttä myöhempään työmarkkina-asemaan. Tähän vaikuttavat palveluiden tavoitteet, mutta myös niihin ohjautuvien yksilöiden ominaisuudet.

Tarkastelimme työttömäksi jääneiden oululaisten eri palveluiden käyttöä kuuden ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana. Työtön voi saada tukea työllistymiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen työvoimaviranomaisten työvoimapalveluista, Kelan sekä työeläkelaitosten kuntoutuksesta sekä terveys- ja sosiaalipalveluista.

Tutkimuksemme työttömät käyttivät näistä yleisimmin terveyspalveluita kuuden ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana, harvimmin taas kuntoutusta. Runsas kolmannes työttömistä ei saanut mitään tässä tarkasteltuja palveluita kuuden ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana.

Kuvio 1. Eri palveluita käyttäneiden osuudet (%) kuuden ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana vuonna 2016 työttömäksi jääneillä oululaisilla.
 

Eri palveluiden käyttäjät poikkeavat toisistaan

Eri palveluihin ohjautuu tai valikoituu hyvin erilaisia ihmisiä. Seuraavaksi tarkastelemme eroja iän, koulutuksen, sairastavuuden ja aiemman työllisyyden suhteen. Nämä tekijät ovat yhteydessä myös työllistymisen todennäköisyyteen.

Nuorimmat palveluihin osallistujat löytyivät työ- ja koulutuskokeilusta, sosiaalityöstä ja -ohjauksesta ja kuntouttavasta työtoiminnasta. Vanhimpia olivat kuntoutukseen osallistuneet ja terveyspalveluita käyttäneet.

Kuvio 2. Eri palveluita käyttävien työttömien ikä (%) vuonna 2016 työttömäksi jääneillä oululaisilla.
Sosiaalityön palveluita käyttäneistä suurin osa oli käynyt vain perusasteen. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneista kukaan ei ollut valmistunut korkea-asteelta. Kuntoutukseen osallistuneet olivat kouluttautuneet pisimmälle.

Kuvio 3. Eri palveluita käyttäneiden koulutus (%) vuonna 2016 työttömäksi jääneillä oululaisilla.
Kuntoutuksen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaat sairastivat yleisimmin jotain pitkäaikaissairautta. Työ- ja koulutuskokeiluun ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet sairastivat vähiten. Pitkäaikaissairaiksi määrittelimme ne, joille Kela korvasi erityiskorvattavia lääkkeitä.

Kuvio 4. Pitkäaikaissairautta sairastavien työttömien osuus (%) eri palveluissa, vuonna 2016 työttömäksi jääneet oululaiset.
 

Sosiaalityön ja -ohjauksen ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat kävivät harvemmin töissä työttömyyttä edeltävän puolen vuoden aikana. Yleisimmin töissä olivat käyneet terveyspalveluita käyttäneet ja ne, jotka eivät olleet käyttäneet mitään tarkastelluista palveluista.

Kuvio 5. Kuinka kauan palveluita käyttäneet olivat olleet töissä työttömyyttä edeltävien kuuden kuukauden aikana (%), vuonna 2016 työttömäksi jääneet oululaiset.
 

Työllistyminen on harvinaisinta sosiaalipalveluiden asiakkailla

Työttömäksi jäävistä moni työllistyy nopeasti. Tarkastelimme tässä niitä työttömäksi jääneitä, joiden työttömyys kesti vähintään kuusi kuukautta. Tutkimme siten suhteellisen pitkään työttömänä olleita. Heistä monet tarvitsevat työllistymisen ja työkyvyn tueksi erilaisia palveluita.

Eri palveluilla on erilaisia tavoitteita ja erilaiset kohderyhmät. Työvoimapalveluilla on suoraan työelämään liittyvä työllistymistavoite. Sosiaalipalveluiden tavoitteet taas voivat liittyä elämänhallintaan. Siksi eri palveluihin osallistuvat poikkeavat toisistaan.

Palveluiden tavoitteiden ja kohdejoukkojen erot näkyvätkin siinä, olivatko eri palveluita käyttäneet työllistyneet yhden ja kahden vuoden kuluttua. Vaikka palveluihin osallistuneiden erot taustatekijöissä huomioitiin, oli palveluihin osallistuneiden välillä eroja työllistymisessä.

Vuoden kuluttua työttömäksi jäämisestä todennäköisimmin olivat työllistyneet työvoimakoulutukseen osallistuneet. Harvinaisinta työllistyminen oli kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalityön sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkailla. Kuntouttavan työtoiminnan, sosiaalityön ja työ- ja koulutuskokeilujen asiakkaat päätyivät usein kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle.

Ammattilaisten osaamisesta on huolehdittava myös palvelujärjestelmän muuttuessa

Heikoimmin työllistyvät näyttävät ohjautuneen palveluihin, joiden yhteys työelämään on kaukaisin. Ongelmana on, ettei vastuu vaikeasti työllistyvistä kuulu oikein kenellekään. Ammattilaiset tarvitsevat laajaa osaamista osatakseen arvioida työttömän palvelutarvetta. Lisäksi heidän on tunnettava palvelujärjestelmä.

Työttömille suunnattujen palvelujen järjestelmä on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa. Palvelujärjestelmää muuttavat tulevaisuudessa ainakin julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden siirto hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuonna 2023, TE-palveluiden siirtyminen kuntien järjestettäväksi vuonna 2024, osatyökykyisiä työttömiä työllistämään pyrkivän uuden valtionyhtiön perustaminen, sosiaaliturvauudistus sekä kuntoutusjärjestelmän mahdollinen uudelleenorganisointi.

Toivottavasti näiden muutosten keskellä pystytään huolehtimaan myös palveluita järjestävien ammattilaisten järjestelmäosaamisesta sekä erilaisten palveluiden koordinoinnista.

Näin tutkimus tehtiin:

  • Tutkimus on osa Oulu-tutkimushanketta(Avautuu uuteen välilehteen).
  • Valitsimme tutkimukseen vuoden 2016 aikana työttömäksi jääneet oululaiset, jotka eivät olleet olleet työttömiä edellisen kuuden kuukauden aikana ja joiden työttömyys kesti vähintään kuusi kuukautta.
  • Tarkastelimme palveluiden käyttöä ensimmäisen kuuden kuukauden aikana työttömäksi jäämisestä.
  • Työvoimakoulutus ja työ- ja koulutuskokeilu olivat TE-palveluita. Kuntoutus käsitti Kelan ammatillisen ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen ja kuntoutuspsykoterapian sekä työeläkekuntoutuksen. Terveyspalvelut käsittivät lääkäri- ja hoitajakäynnit kaikilla kolmella sektorilla. Muut palvelut olivat julkisia sote-palveluita.
  • Lisäksi tarkastelimme myöhempää työmarkkina-asemaa yhden ja kahden vuoden kuluttua työttömäksi jäämisestä.
  • Tarkasteluissa otimme huomioon yksilön taustatekijöitä, sairastavuuden ja työttömyyttä edeltävän työmarkkinatilanteen.

Hanna Rinne
Tutkija, Kela
@Hanna_Rinne(Avautuu uuteen välilehteen)

Jenni Blomgren
Tutkimuspäällikkö, Kela
@JenniBlomgren(Avautuu uuteen välilehteen)

Lue lisää:

Hanna Rinne & Jenni Blomgren (2021) Työttömien palveluiden käyttö ja niiden yhteys työllistymiseen. Työpoliittinen aikakauskirja(Avautuu uuteen välilehteen) 4/2021, s. 34–45.

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin