Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Diabetesta sairastavan aikuisen moniammatillinen ryhmämuotoinen kuntoutus: Kuvaileva kirjallisuuskatsaus

Julkaistu 29.8.2023

Tiivistelmä

Diabetes on yksi maailman nopeimmin yleistyvistä sairauksista ja samalla yksi merkittävimmistä kansansairauksistamme. Kuntoutus on erottamaton osa diabeteksen hoitoa, joka toteutuu parhaimmillaan moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan omaa hyvinvoinnin hallintaa tukien. Kela seuraa aktiivisesti yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia ja pyrkii vastaamaan muuttuviin kuntoutustarpeisiin kehittämällä omia kuntoutuspalvelujaan.

Tämän kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli koota yhteen kansainvälistä tietoa diabetesta sairastavien nuorten ja aikuisten moniammatillisesta ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan hyödyntää Kelan järjestämien kuntoutuspalvelujen kehittämisessä näyttöön perustuen. Järjestelmällinen tiedonhaku toteutettiin kesäkuussa 2022. Katsaukseen mukaan otettujen vertaisarvioitujen, vuosina 2017–2022 julkaistujen, alkuperäistutkimusten (n = 18) aineistosta muodostettiin synteesi laadullista kuvailevaa luokittelua hyödyntäen. Aineistosta suurin osa käsitteli tyypin 2 diabetesta sairastaville aikuisille kohdennettuja kuntoutuspalveluja. Tutkimuksissa kuvatut kuntoutusinterventiot (n = 14) toteutuivat kaikki avomuotoisesti. Kuntoutusjaksojen rakenne ja toteutus vaihtelivat runsaasti. Moniammatillisesta toteutuksesta vastasi keskimäärin viisi sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja liikunta-alan ammattilaista. Kuntoutuksen tavoitteet jaettiin viiteen ryhmään, joita olivat omahoidon ja -kuntoutuksen tukeminen, diabeteksen hyvän hoitotasapainon saavuttaminen, voimavarojen lisääntyminen, elämänlaadun parantuminen sekä yhteistyön tiivistyminen asiakkaan ja kuntoutustiimin, mutta myös asiakkaan ja hänen läheisensä välillä. Kuntoutusmenetelmät tiivistyivät neljäksi ryhmäksi, joita olivat tiedon jakaminen, ohjaus ja neuvonta; voimavaraistumista ja osallistumista tukevat menetelmät, toiminnalliset ryhmät sekä vertaistuki. Kolme interventioita sisälsi etäkuntoutusta.

Moniammatillisesti toteutetulla ryhmämuotoisella kuntoutuksella on havaittu myönteisiä vaikutuksia tyypin 2 diabetesta sairastavien aikuisten omahoitoon ja -kuntoutukseen, terveyteen, voimavaroihin, elämänlaatuun ja tietotasoon. Muiden diabetesta sairastavien asiakasryhmien osalta synteesiä ei ollut mahdollista muodostaa aineiston puuttumisen vuoksi. Kirjallisuuskatsauksen tuloksia voidaan soveltuvin osin hyödyntää diabetesta sairastavien aikuisten kuntoutuspalvelujen sekä hyvien kuntoutuskäytäntöjen edistämiseksi Kelan järjestämissä kuntoutuspalveluissa.

Lue koko artikkeli (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Mia Kilkki, Tuija Partanen

Lisätietoja julkaisusta 

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kilkki, M., & Partanen, T. (2023). Diabetesta sairastavan aikuisen moniammatillinen ryhmämuotoinen kuntoutus: Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kela. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20230828111655

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin