Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Iäkkäiden omahoidon tukeminen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa: Lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän ihmiskeskeisen omahoitomallin kehittäminen ja arviointi

Julkaistu 1.1.2023

Tiivistelmä

Johdanto

Ikääntyvän väestön kotona asumisen tukemiseen mahdollisimman toimintakykyisinä ja hyvän elämänlaadun säilyttäen tarvitaan ihmisten yksilölliset tarpeet huomioivia vaikuttavia ja kustannusvaikuttavia moniammatillisia ihmiskeskeisiä hoitomalleja. Monimenetelmällisen Oma21-
tutkimushankkeen tavoitteena oli kehittää perusterveydenhuoltoon lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävä ihmiskeskeinen omahoitomalli monisairaiden kotona asuvien iäkkäiden hoitoon, arvioida omahoitomallia ja sen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta sekä tutkia osallisuuden merkitystä lääkehoitoon liittyvien ongelmien tunnistamisessa.

Aineisto ja menetelmät

Osatutkimus I oli osallistava toimintatutkimus, jossa omahoitomalli kehitettiin yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten ja tutkijoiden kanssa Tornion kaupungin perusterveydenhuollossa. Omahoitomallin kohderyhmänä olivat 75 vuotta täyttäneet kotona asuvat monisairaat henkilöt. 
Osatutkimuksessa II arvioitiin osallisuuden merkitystä lääkehoitoon liittyvien kliinisesti merkittävien ongelmien tunnistamisessa omahoitomalliin sisältyvissä farmasian ammattilaisten tekemissä lääkehoidon kokonaisarvioinneissa (n=161). Osatutkimuksessa III tutkittiin satunnaistetussa vertailukokeessa omahoitomallin (interventioryhmä, n=151) vaikutusta iäkkäiden terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja fyysiseen suorituskykyyn normaaliin hoitokäytäntöön (kontrolliryhmä, n=126) verrattuna kahden vuoden seurantajaksolla sekä hoitomallin kustannusvaikuttavuutta kustannus-utiliteettianalyysillä.

Tulokset

Kehitetty omahoitomalli sisälsi: itsenäisen omahoidon tilanteen ja tarpeiden arvioinnin kotiin lähetetyn omahoitolomakkeen avulla ennen haastattelua; farmasian ammattilaisen ja omahoitajan yhdessä toteuttaman iäkkään ihmisen toiveisiin ja tarpeisiin keskittyvän kotihaastattelun; omahoitajan tekemän terveydentilan arvioinnin; farmasian ammattilaisen tekemän lääkehoidon kokonaisarvioinnin; moniammatillisen hoitopalaverin (lääkäri, farmasian ammattilainen ja omahoitaja); terveys- ja hoitosuunnitelman ja lääkehoitosuunnitelman sisältävän omahoitosuunnitelman 
sekä omahoidon ja omahoitajan tuen iäkkäälle. Terveydenhuollon ammattilaiset kokivat omahoitomallin kaltaisen toimintavan ja uuden työnjaon hyödyllisenä sekä iäkkäiden ihmisten kokonaisvaltaisen ja jatkuvamman hoidon että moniammatillisen yhteistyön kehittymisen kannalta. Lääkehoidon kokonaisarviointiin sisältyvän haastattelun havaittiin olevan tärkeä lääkehoitoon liittyvien ongelmien tunnistamisessa: kliinisesti merkittävistä lääkehoitoon liittyvistä ongelmista vain kuusi prosenttia olisi voitu tunnistaa pelkän lääkityslistan perusteella ja 16 prosenttia lääkityslistan 
ja potilastietojärjestelmän sisältämien potilaan perustietojen avulla. Interventio- ja kontrolliryhmän välillä ei havaittu tilastollisesti merkitsevää eroa terveyteen liittyvässä elämänlaadussa eikä fyysisen suorituskyvyn säilymisessä. Kustannus-utiliteettianalyysin perusteella omahoitomalli 
kuitenkin dominoi normaalia hoitokäytäntöä, eli interventioryhmän keskimääräiset kokonaiskustannukset olivat pienemmät ja laatupainotettuja elinvuosia oli enemmän kuin kontrolliryhmässä.

Johtopäätökset

Ihmiskeskeisen lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän omahoitomallin avulla on mahdollista parantaa hoidon jatkuvuutta ja tukea iäkkäiden ihmisten osallisuutta omaan hoitoonsa perusterveydenhuollossa. Ryhmien välillä ei havaittu eroa terveyteen liittyvässä elämänlaadussa eikä 
fyysisessä suorituskyvyssä, mutta kustannus-utiliteettianalyysi osoitti omahoitomallin dominoivan normaalia hoitokäytäntöä.  

Lue koko artikkeli (dosis.fi)

Tekijä

Heini Kari

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: kyllä.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kari, H. (2023). Iäkkäiden omahoidon tukeminen moniammatillisesti perusterveydenhuollossa: Lääkehoidon kokonaisarvioinnin sisältävän ihmiskeskeisen omahoitomallin kehittäminen ja arviointi. Dosis, 39(1), 124–140. https://dosis.fi/wp-content/uploads/2023/03/124-141_Dosis_123_Kari.pdf

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin