Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutus tulonjakoon Suomessa 1995–2013

Julkaistu 10.6.2014

Tiivistelmä

Artikkelissa tutkitaan vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutuksia tuloeroihin Suomessa vuosina 1995–2013 mikrosimulointimenetelmän avulla. SISU-mikrosimulointimallin avulla lasketaan vuoden 2011 aineistoa käyttäen keskeiset tulonsiirrot ja tuloverot vuosien 1995–2013 lainsäädännöllä. Näin tuotetuista kontrafaktuaalisista kotitalouksien käytettävissä olevista tuloista lasketaan joukko keskeisiä tulonjakoindikaattoreita samoille vuosille. Näitä simuloituja indikaattoreita verrataan tilastoaineistosta laskettuihin todellisiin indikaattoreihin vuosilta 1995–2011. Vertailusta voidaan päätellä, missä määrin tuloerojen muutokset perustuvat vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutuksiin ja missä määrin muihin tekijöihin. Tulokset viittaavat siihen, että erityisesti köyhyysasteiden ja muiden pienituloisuutta kuvaavien indikaattorien kehitys voidaan suurimmaksi osaksi selittää mainittuna ajanjaksona tapahtuneilla lainsäädännön muutoksilla tai sillä, että sosiaalietuuksien kehitys ei ole seurannut yleistä tulokehitystä. Tuloeroja synteettisesti mittaavan Gini-kertoimen muutoksia ei voida samassa määrin selittää lainsäädännön vaikutuksilla.

Artikkelissa luodaan myös katsaus vaihtoehtoisiin menetelmiin, joilla on arvioitu vero- ja sosiaaliturvalainsäädännön vaikutusta tuloeroihin. Mikrosimulointi on täsmällisin keino hajottaa tuloerojen muutos eri tekijöihin ja erottaa politiikan ”puhdas” vaikutus. Artikkelissa käytetty staattinen mikrosimulointi, kuten monet muutkaan menetelmät, ei kuitenkaan tavoita reformien käyttäytymisvaikutuksia. Artikkelissa korostetaan, että laskelmissa on otettava huomioon aktiivisten politiikkamuutosten ohella ”passiiviset” vaikutukset, jotka syntyvät mm. sosiaalietuuksien erilaisista indeksisidonnaisuuksista tai indeksisidonnaisuuden puuttumisesta. SISU-mallissa on erilaisia mahdollisuuksia rahan arvon muutosten huomioon ottamiseksi. Artikkelin laskelmissa lainsäädännön rahamäärät tehtiin vuoden 2011 tasossa vertailukelpoisiksi ansiotasoindeksin avulla, jolloin etuuksien jääminen jälkeen ansiokehityksestä korostuu tuloerojen kasvua ja erityisesti suhteellisen köyhyyden lisääntymistä selittävänä tekijänä.

Lue koko julkaisu (julkari.fi)

Tekijät

Pertti Honkanen, Jussi Tervola

Lisätietoja julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Honkanen, P., & Tervola, J. (2014). Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutus tulonjakoon Suomessa 1995–2013. Yhteiskuntapolitiikka, 79(3), 306–317. https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2014061026401

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin