Kelan tietotarjotinSiirry sisältöön

Yhdistelmämallisten diabeteskurssien toteutuksessa on mahdollisuuksia ja haasteita

Julkaistu 22.5.2024

Tiivistelmä

Diabetes on merkittävä kansansairaus. Kela on järjestänyt moniammatillisia sopeutumisvalmennuskursseja diabetesta sairastaville nuorille ja aikuisille jo usean vuosikymmenen ajan. Nykyisin sopeutumisvalmennuskurssit (myöh. diabeteskurssit) toteutetaan yhdistelmämallisena eli kuntoutukseen sisältyy palveluntuottajan tiloissa toteutettavan kasvokkaisen kuntoutuksen lisäksi etäkuntoutusta.

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa Kelan yhdistelmämallisten diabeteskurssien toteutumisesta asiakkaiden ja palveluntuottajien näkökulmasta. Aineistonkeruu toteutettiin 4/2022–9/2023 sähköisillä kyselyillä. Avokysymysten laadullinen aineisto analysoitiin sisältölähtöisesti ja strukturoitujen väittämien määrällinen aineisto esitettiin kuvailevin tunnusluvuin kuten keskilukuina, jakaumina ja hajontoina.

Asiakkaiden alkukyselyyn vastasi 85 (mediaani-ikä 62 v, naisia 74 %), loppukyselyyn 52 (62,5 v, 65 %) ja seurantakyselyyn 36 (61 v, 69 %) aikuista asiakasta. Palveluntuottajat vastasivat loppukyselyyn moniammatillisina tiimeinä (n = 9). Asiakkaat olivat kokonaisuudessaan erittäin tyytyväisiä yhdistelmämallisiin diabeteskursseihin ja kokivat, että kuntoutus oli vastannut heidän tarpeisiinsa. Asiakkaiden ja palveluntuottajien loppukyselyn vastausten perusteella kuntoutuksessa tärkeäksi koetuista asioista ja aihealueista muodostui neljä teemaa, jotka olivat kuntoutuksen sisältö, tuki ja kannustus, asiakkaan voimavarat sekä omahoito ja -kuntoutus. Kuntoutuksen toteutuksessa tärkeänä koettiin tiedon ja keinojen saaminen oman kuntoutumisen edistymiseksi, moniammatilliselta tiimiltä ja vertaisilta saatu tuki ja kannustus sekä asiakkaan oma osallistuminen ja motivaatio. Tärkeimpinä kuntoutuksen aihealueina koettiin diabeteksen lisäksi ravitsemus, liikunta, verensokerin hallinta, motivaatio ja omahoito.

Tulosten perusteella vertaistuki vaikutti jäävän toteutumatta parhaalla mahdollisella tavalla näiden uudistettujen sopeutumisvalmennuskurssien kokonaisuudessa. Tämä voidaankin nähdä yhtenä yhdistelmämallisten kuntoutuskurssien kehittämiskohteena tulevaisuudessa. Huomion kiinnittäminen jatkossa myös entistä enemmän asiakkaiden sitouttamiseen palveluntuottajan ennakkoyhteydenotosta alkaen saattaisi edistää kuntoutuksesta koettua hyötyä ja asiakkaan sitoutumista omakuntoutukseen entistä paremmin. Palvelukuvauksen laadullisessa ohjauksessa olisi hyvä kiinnittää huomioita siihen, ettei liikunnallinen osuus moniammatillisen kuntoutuskurssin kokonaisuudessa korostu esimerkiksi ravitsemusneuvonnan ja psyykkisen tuen antamisen kustannuksella ja että asiakkaat saavat riittävästi moniammatillista ja yksilöllistä tukea etäkuntoutuksen aikana.

Lue koko julkaisu (helda.helsinki.fi).

Tekijät

Mia Kilkki, Tuija Partanen, Hennariikka Heinijoki, Maarit Karhula

Lisätietoa julkaisusta

  • Vertaisarvioitu: ei.
  • Avoin saatavuus: kyllä.
  • Koko viite: Kilkki, M., Partanen, T., Heinijoki, H., & Karhula, M. Yhdistelmämallisten diabeteskurssien toteutuksessa on mahdollisuuksia ja haasteita (Työpapereita, 189). Kela. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-284-193-3

Jaa tämä artikkeli

Jaa sivu Twitteriin Jaa sivu Facebookiin Jaa sivu LinkedIniin